ЦДЕО | ЗА НАС
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
ЗА НАС
Център за дистанционно и електронно обучение
Дистанционното обучение в НСА „Васил Левски” предоставя възможност на студентите спортисти успешно да съчетават своето обучение с професионалните си ангажименти, тренировъчната и състезателната дейност.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Дистанционното обучение протича чрез активно взаимодействие с преподавателите, посредством съвременни информационни и комуникационни средства:

 • Пряк обмен на съобщения, документи, аудио и видео материали, чрез интернет базираната система за дистанционно и електронно обучение;
 • Skype - възможност за телефонна и видео връзка между участниците в учебния процес от различни електронни устройства;
 • Facebook - възможност за обмен на текстови съобщения и електронни материали в реално време;
 • Друг приложен софтуер за обмен на кратки съобщения в реално време;
 • Електронна поща

Дистанционното обучение в НСА „Васил Левски” е уеб-базирано. Чрез достъп до платформата за дистанционно и електронно обучениe студентите се обучават онлайн, неприсъствено, в удобно за тях време и без допълнителни разходи.За да се повиши качеството на учебния процес са осигурени присъствени групови занимания и индивидуални консултации с преподавателите.

Центърът за дистанционно и електронно обучение в НСА „Васил Левски” :

 • Провежда дистанционно обучение по магистърски програми (специалности) „Спортен мениджмънт“, "Спорт, Фитнес, Здраве" и "Младежки дейности и спорт";
 • Организира курсове за студенти и преподаватели за работа с интернет базираната система за дистанционно обучение (www.virtual.nsa.bg);
 • Организира и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите студенти с технологията за осъществяване на комуникацията между обучаеми и преподаватели, както и с организацията на достъпа до информационните ресурси;
 • Предоставя ръководство на студента за работа със системата за дистанционно обучение.
ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на подготовката на обучаемите в дистанционна форма на обучение се извършва под формата на текущ контрол и семестриален изпит.

Текущият контрол се осъществява чрез решаване на тестове, разрешаване на казуси, разработване на теми, изготвяне на реферати, изпълнение на курсови задачи и други в интернет системата за дистанционно обучение

Семестриалните изпити се провеждат:

 • в писмена форма, по предварително изготвен график, който се обявява в интернет системата за дистанционно обучение;
 • в присъствена и по изключение в неприсъствена форма, чрез интернет системата за дистанционно обучение, при осигурен контрол и прозрачност на изпитните процедури.

Семестриалният изпит по съответна дисциплина в ДФО, може да бъде:

 • писмен изпит и/или тест/тестове;
 • писмен изпит и/или защита на курсов проект/задание.

На приетите студенти в дистанционна форма на обучение е предоставен достъп до електронни материали и ресурси като:

 • Електронни учебници по всяка една от изучаваните дисциплини;
 • Видео и аудио материали, лекции и презентации;
 • Виртуални ресурси – URL източници;
 • Електронни тестове, задачи и казуси за самоподготовка.

НАШИЯТ ЕКИП
проф. Огнян Миладинов, ДН
доц. Михаил Кончев, доктор
гл. ас. Милена Кулева, доктор
Петя Нягин
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Приемът в дистанционна форма на обучение се осъществява по държавна поръчка или срещу заплащане, след успешно положен конкурсен изпит или след кандидатстване по документи по определени критерии. Размерът на семестриалната такса за обучение срещу заплащане се утвърждава ежегодно от Академичния съвет и включва пакета учебни материали за съответния семестър. За настоящата учебна година семестриалната такса е 1250 лв.

Приемът на документи за кандидатстване, конкурсните изпити и класирането на кандидатите за дистанционна форма на обучение се осъществява при същите условия и ред, определен за съответната специалност и професионално направление в редовната форма на обучение. Пълна информация може да намерите на официалния сайт на НСА „Васил Левски”. Записването на приетите за обучение в дистанционна форма се извършва със заповед на Ректора по утвърден график в канцеларията на съответния факултет или център. Записването в дистанционна форма на обучение става лично от студента в обявения срок. Студентът попълва стандартен набор от документи, допълнен с декларация, че е запознат с условията на дистанционната форма на обучение. След записването, студентът се регистрира в ЦДЕО, като предоставя на техническия секретар копия от: именника; попълнената декларацията, че е запознат с условията на дистанционната форма на обучение. На кандидат-студентите в ДФО се предоставя информация в сайта на НСА „Васил Левски” (раздел „Дистанционно обучение“) за естеството, съдържанието и изискванията на специалностите с ДФО, правата и задълженията им.

Учебната година за студентите в дистанционна форма включва зимен и летен семестър, съгласно утвърден учебен график. Обучението в дистанционна форма включва присъствени и неприсъствени периоди; Присъствените периоди се равняват на не повече от 30 на сто от аудиторната заетост, предвидена в съответния учебен план.В рамките на първия присъствен период ЦДЕО организира и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите обучаеми с технологията за осъществяване на комуникацията между обучаеми и преподаватели, както и с организацията на достъпа до информационните ресурси. По време на присъствените занимания, преподавателят по съответната учебна дисциплина: разяснява тематиката и съдържанието на курса; изискванията към студентите; начина на самоподготовка и формите за провеждане на текущ контрол. Неприсъствената част от учебните занимания се провеждат под формата на: самоподготовка чрез учебни материали, публикувани в интернет базираната система за дистанционно обучение или друг уеб адрес; комуникация с преподавателя; полагане на тестове за текущо оценяване; разработване на курсови задачи и проекти.

Право на заверка на семестъра по съответната учебна дисциплина има студент, който е: посещавал заниманията от присъствената част на учебното разписание; изпълнил изискванията на преподавателите за работа през семестъра; посещавал поне 30 на сто от часовете за комуникация в реално време.Заверката на семестъра и допускането до изпитна сесия се извършва в съответствие с наредбите за администриране на учебната дейност в отделните образователно-квалификационни степени.

Обучението в ДФО завършва със защита на дипломна работа, с държавен изпит или със защита на дисертационен труд, спазвайки всички документални изисквания и по реда на Наредбите за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, на наредбата за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и на правилника за устройството и дейността на центъра за следдипломна квалификация.

Оценяването на подготовката на обучаемите в ДФО се извършва под формата на: текущ контрол; семестриални изпити; държавни изпити; защита на дисертационен труд. Текущият контрол се осъществява чрез решаване на тестове, разрешаване на казуси, разработване на теми, изготвяне на реферати, покриване на практически нормативи, изпълнение на курсови задачи и др. Текущият контрол се организира и провежда в интернет системата на дистанционно обучение или в присъствена форма. Семестриалните изпити се провеждат: в писмена форма, по предварително изготвен график, който се обявява в интернет системата за дистанционно обучение. в присъствена и по изключение в неприсъствена форма, чрез интернет системата за дистанционно обучение, при осигурен контрол и прозрачност на изпитните процедури. Семестриалният изпит по съответна дисциплина в ДФО, може да бъде: писмен изпит и/или тест/тестове; писмен изпит и/или защита на курсов проект/задание; Държавните изпити (защита на дипломна работа, теоретичен изпит, практически изпит) и защитата на дисертационен труд се провеждат само в присъствена форма. Контролът и оценката на подготовката по всяка учебна дисциплина се провежда по предварително разработена методика, която се публикува в уеб базираната системата за дистанционно обучение. Крайната оценка се закръгля по шестобалната система, като се формира съгласно проведен текущ контрол и оценка от семестриален изпит по съответната дисциплина. Оценяването на знанията и уменията на студентите по съответните дисциплини в ДФО се осъществява: пряко от преподавателя; косвено от преподавателя. Той определя количествени критерии за автоматично оценяване от интернет базираната системата обучение в ДФО.