ЦДЕО | НОРМАТИВНА БАЗА
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
НОРМАТИВНА БАЗА
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Стратегия за въвеждане и развитие на дистанционна и електронна форма на обучение в Национална спортна академия "Васил Левски".
Стратегията за въвеждане и развитие на дистанционна и електронна форма на обучение е част от институционалната политика на Национална спортна академия "Васил Левски". Настоящият документ съдържа: Анализ на възможностите на НСА „Васил Левски” за въвеждане и развитие дистанционна и електронна форма на обучение; Анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите; Визията и мисията на стратегията, както и стратегическите цели, насоки и дейности, предвидени в стратегията.
Снимка: ЦДЕО

I. ВЪВЕДЕНИЕ


Динамичното развитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в последното десетилетие наложиха нови изисквания в сферата на образованието. Непрекъснатото взаимодействие с ИКТ формира различен подход на студентите, както към възприемането и обработката на информацията, така и към учебния процес като цяло.

Родените след 1981 г. са основа на новото „дигитално” поколение, а първите му представители постъпиха в НСА „Васил Левски” през 2009 г. Академията беше поставена пред предизвикателството да осигури адекватно обучение на студенти, чиито начин на мислене, поведение, предпочитания, очаквания и стил на учене са коренно различни, както от тези на преподавателите, така и на предхождащите ги студенти. Не на последно място трябва да бъде отчетена и спецификата на студентите в НСА, които освен с образование, са заети и с тежка тренировъчна и състезателна дейност.

Преподавателският ни опит показва, че съвременният студент трудно се справя с курсове, съдържащи големи по обем текстови материали. И докато предходното поколение студенти притежава т.нар. визулно-аудиторен стил на учене, то настоящото възприема по-добре учебния материал от изображения, аудио и видео материали, свързани с активно действие от негова страна. Студентите общуват в ежедневието си предимно визуално, чрез заснемане на фотографии и клипове с мобилни телефони или видео камери, като споделят заснетото в социалните мрежи и медии. Това води до естественото им предпочитание да учат по същия начин.

Всичко това налага да бъдат интегрирани в учебния процес средства и технологии, които студентите използват в ежедневието си. Осигуряването на достъп до образование „по всяко време“, и „от всяко място“, провеждане на интерактивни аудиторни занимания (уеб аудитории), разработка на индивидуални проекти, посредством концепциите на електронното обучение, и приложението на Web 2.0 във всичките му форми са основа на дистанционната и електронна форма на обучение (ДЕО).

Въвеждането и развитието на дистанционна и електронна форма на обучение в НСА „Васил Левски” би спомогнало за по-активно участие на студентите в учебния процес, подобряване на тяхната успеваемост и повишаване на мотивацията за постигане на по-високи резултати.
Настоящата Стратегия е изработена след подробно проучване на българските и европейските документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 г. Водещите сред тях са:

 • Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.
 • Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”;
 • Комюнике от Букурещ (2012): „Да използваме потенциала си по най-добрия начин: консолидиране на европейското пространство за висше образование”;
 • Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета на Европа, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, относно „Европейското висше образование в световен план” (юли, 2013);
 • Материали от редовното съвещание на Комитета по образование, проведено на 3 и 4 октомври, 2013.

Настоящата стратегия е изработена след като е взето предвид:

 • Мнението на студентите относно възможностите на дистанционното обучение за повишаване нивото на тяхната подготовка.
 • Настоящата Стратегия отчита основните приоритети, заложени в мисията и визията на НСА „В. Левски“, както следва:
 • Стремежът на НСА „Васил Левски” за провеждане на обучение в съответствие с най-високите стандарти за качество на образованието, съобразявайки се със съвременните тенденции;
 • Да взема под внимание възможностите, които предоставят алтернативните форми на обучение, в това число и ДО, като: гъвкавост, индивидуализация, съобразяване с нуждите на студентите за достъп до образоване „по всяко време“, „от всяко място“.
 • Да предостави възможност за достъп до образование през целия живот, за хора от различни социални и възрастови групи, със специфично местоживеене, заетост и такива със специални образователни потребности;
 • Да предостави адекватна форма и качество на обучение на своите студентите, отчитайки факта, че освен с образование те са заети и с тренировъчна, състезателна или организационна дейност.

Настоящата Стратегия отчита необходимостта от въвеждане и развитие на дистанционна и електронна форма на обучение, вследствие на бурното развитие на ИТК и факторите, оказващи влияние върху образованието и социалната действителност в Република България.
На тази база са формулирани целите и приоритетните насоки за въвеждане и развитие на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски” за периода 2015 – 2021 г.


II. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННА И ЕЛЕКТРОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

1. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

В НСА „Васил Левски” е изграден Център за дистанционно обучение, като помощно звено в структурата на академията. Той предоставя възможност за технологично и техническо осигуряване на електронна и дистанционна форма на обучение. За целите на дистанционното обучение е оборудвана зала за видеоконферентна връзка и компютърна зала с модерни персонални компютри и мултимедия.
Центърът разполага с гигабитова вътрешна мрежа, осигуряваща:

 • Сигурност на данните и достъпа до ресурси;
 • Възможност за разширяване на мрежата;
 • Възможност за централизирано администриране;
 • Възможност за архивиране на данните на едно централно място.

2. СОФТУЕРНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

За целите на дистанционното и електронно обучение е разработена и интегрирана електронна интернет базирана система за дистанционно обучение (ЕИСДО), изцяло адаптирана към административната структура и учебния процес в НСА „Васил Левски”. Достъпът до системата която не изисква специализиран софтуер.

ЕИСДО предоставя следните възможности, съгласно „Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища”.

 • Позволява публикуване на учебни материали от преподаватели;
 • Разполага с платформа за оценяване и регистрация на постигнатите резултати;
 • Предоставя платформа за комуникация между преподаватели и студенти;
 • Средства за администриране на процеса по дистанционно обучение;
 • „Виртуална класна стая” – място за достъп до учебни материали;
 • Възможност за провеждане на изпит по електронен път в присъствието на квестор, идентифициращ студентите без да е необходимо присъствието на преподаватели;
 • Предоставя широк диапазон от електронни материали – текстови документи, електронни таблици, презентации, аудио и видео файлове, хипертекстови връзки към страници с материали за обучение, курсови задачи и тестове;
 • Аудио, видео кореспонденция и възможност за обмен на документи.

За работа със системата са обучени 21 преподаватели, като чрез нея е проведено експериментално обучение на студенти от ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“ в продължение на един семестър.

Също така, за работа с интернет базираната система е създаден специализиран софтуер (UNiS), който дава възможност на инспекторите по факултети и учебен отдел да извършват дейности по администриране на студентските и преподавателските досиета, настройка на статус, учебни планове и графици. За работа със системата са обучени общо 12 инспектори от трите факултета и учебния отдел на НСА.

Системата предоставя още следните възможности:

 • Интегрирана база с персонални данни за студенти, необходими за експорта към регистъра на МОН;
 • Интегрирана база с персонални данни за преподаватели, необходими за експорта към регистъра на академичния състав;
 • Възможност за делегиране на различни права и нива за достъп до системата;
 • Поддържане на характеристики при администрация на дистанционно обучение: Номенклатури на МОН, Номенклатури на ВУ, Данни за академията; Студентско досие;
 • Академичен календар и учебно разписание.

3. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Съгласно Чл.7 от „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища” дистанционната форма на обучение се организира и провежда от екип който включва: 1) Научно-преподавателски състав; 2) Администратори; 3) Технически лица.

Във връзка с въвеждането и организирането на дистанционна и електронна форма на обучение НСА „Васил Левски” разполага със следния човешки ресурс:

 • Научно-преподавателски състав
  НСА „Васил Левски” разполага с квалифициран преподавателски състав, определен в съответствие с изискванията на чл.48 и 52 от Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” и „специалист”, приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр.76 от 2002 г.; попр., бр.85 от 2002 г.; доп., бр.79 от 2003 г.)
 • Системен администратор
  За поддръжката на техническите средства и осигуряване на безпрепятствена комуникация в Центъра за дистанционно обучение е назначен системен администратор, съгласно изискванията на „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища”.

Анализът на човешките ресурси в НСА „Васил Левски”, свързани с организирането на дистанционна и електронна форма на обучение показа, че има необходимост от:

 • Администратори, отговорни за технологичното и логистично осигуряване на програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за провеждане на изпитите, съгласно Чл.7 от „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища”;
 • Допълнителна мотивация на научно-преподавателския състав, за участие в дистанционно обучение, свързана с разработване на критерии за оценяване на трудовата им заетост и подходящи атестационни показатели в Системата за атестация на Академичния състав на НСА.

4. УЧЕБНИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Дистанционната форма на обучение се организира въз основа на учебна документация, определена в чл.39, ал.2 от Закона за висшето образование. Анализът на учебните и нормативни документи в НСА „Васил Левски”, свързани с организирането на дистанционна и електронна форма на обучение показа, че съгласно Чл. 8(2) от „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища” е необходимо да се изготви:

 • Списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението;
 • Справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси;
 • Справочник на техническите и комуникационни средства;
 • Наредба, регламентираща обучението в дистанционна форма;
 • Необходимо е да бъде допълнена Наредбата за контрол и управление на качеството на образователната дейност в НСА с раздел за дистанционно обучение.

 

III. ИЗВОДИ ОТ НАПРАВЕНИЯ АНАЛИЗ

От направения анализ на възможностите на НСА „Васил Левски” за въвеждане и развитие дистанционна и електронна форма на обучение могат да бъдат направени следните изводи:

 1. Материално-техническото и софтуерно осигуряване, необходимо за организацията и провеждането на дистанционна и електронна форма на обучение в НСА „Васил Левски” е на много добро ниво. То покрива изцяло изискванията, заложени в нормативните документи. Наличието на интегрирана уеб базирана система за дистанционно обучение е в синхрон с „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища”. Техническите и функционални параметри на системата биха осигурили гъвкавост на учебния процес, съобразен с нуждите на студентите. Възможностите на системата да компенсира в голяма степен пространственото разделение „студент-преподавател” и осигуряването на двупосочна връзка между тях задоволяват основните изисквания на дистанционната форма на обучение.
 2. Анализът на човешките ресурси в НСА „Васил Левски”, свързани с организирането на дистанционна и електронна форма на обучение, показва необходимост от назначаване на кадри, съгласно нормативните изисквания и кадровата политика на НСА „Васил Левски”.
 3. Учебните и нормативни документи в НСА „Васил Левски”, свързани с организирането на дистанционна и електронна форма на обучение показа, че част от съществуващата документация се нуждае от актуализиране. Необходимо е разработените в НСА показатели, стандарти, критерии за качество на обучението да бъдат допълнени за нуждите на дистанционното обучение, съгласно изискванията на „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища”.

 

IV. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ, СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ

1. СИЛНИ СТРАНИ

 • Наличие на вече изградена материално-техническа база за целите на дистанционното и електронно обучение;
 • Наличие на интегрирана уеб базирана система за дистанционно обучение, отговаряща на всички изисквания за провеждане на дистанционна и електронна форма на обучение;
 • Приобщаваща форма на обучение с възможност за прилагане на индивидуален подход при обучението;
 • Възможност за индивидуален контакт „студент-преподавател” по време на учебния процес.

2. СЛАБИ СТРАНИ

 • Недостатъчна подготовка на част от научно-преподавателския състав в използването на технологиите за отдалечен достъп и подготовката на електронни ресурси и материали;
 • Ниска мотивация на научно-преподавателския състав, за осъществяване на дистанционно обучение, свързана с известни неясноти относно критериите за оценяване на трудовата им заетост;
 • Недостатъчен предишен опит в използването на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски”.

3. ВЪЗМОЖНОСТИ

 • Повишаване на рентабилността и намаляване на разходите за обучение на студентите;
 • Възможност за осигуряване на достъп до образование на активно спортуващи и трениращи студенти „по всяко време“, и „от всяко място“;
 • Привличане на по-широк кръг студенти от различни региони на страната, нямащи възможност за постоянно посещение на аудиторните занимания.

4. ЗАПЛАХИ

 • Недостатъчно развита нормативна рамка за прилагане на дистанционно обучение и защита на авторските права на курсове за дистанционно обучение;
 • Силна конкуренция с чуждестранни университети, предлагащи дистанционна форма на обучение в областта на спорта за всички образователно-квалификационни степени;
 • Нелинейно развитие на дистанционното обучение в България, водещо до несигурност в неговото търсене, като алтернативна форма на обучение.

 

V. ВИЗИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

НСА да бъде водещ център за дистанционно обучение в България, като предостави образователни стандарти, близки до тези на университетите от Европейската общност и отговарящи на глобалните тенденции в областта на електронното обучение по физическото възпитание и спорта.

 

VI. МИСИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

Мисията на дистанционната и електронна форма на обучение в НСА „Васил Левски” е да подпомага цялостното развитие на своите студенти, да развива тяхната „грамотност“ в най-широк смисъл, прилагайки новите подходи и възможности на информационните и комуникационни технологии. Да подкрепя мотивацията на своите студенти да продължат образованието през целия си живот. Да предоставя на тях и на всички желаещи възможности за продължаващо обучение, което да осъвременява техните знания и умения, в унисон с потребностите на практиката. Да предоставя възможности за обучение на хора със специални образователни потребности.

 

VII. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, НАСОКИ И ДЕЙНОСТИ

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Основната цел на Стратегията е да се повиши качеството на образователния процес в Национална Спортна Академия „В. Левски“ чрез въвеждане и развитие на дистанционна и електронна форма на обучение (ДЕФО).

2. НАСОКИ И ДЕЙНОСТИ

Насока 1. Създаване на необходимата административна и нормативна уредба.

С оглед на вече създаденият център за дистанционно и електронно обучение и реализирането му като помощно звено е необходимо да бъдат извършени следните дейности:

 1.  Разработване на Наредба, регламентираща обучението в дистанционна форма;
 2. Актуализация на съществуващите нормативни документи с допълнения, касаещи дистанционната форма на обучение.
 3. Попълване на липсващата документация съгласно т. ІІ.4 от настоящата стратегия.


Насока 2. Развитие на материалната, информационната и комуникационната структура, като предпоставка за осъществяване на качествено ДО.


Дейности:

 1. Усъвършенстване, поддръжка и администриране на интернет системата за дистанционно електронно обучение;
 2. Усъвършенстване функционалността на залата за дистанционно обучение с непрекъснато обновяване на необходимия хардуер, високоскоростен интернет.


Насока 3. Разработване на учебно съдържание, учебни дейности и дейности по оценяване, в условията на виртуална учебна среда и стартиране на обучението.


Виртуалното обучение ще бъде съобразено:

 • със структурата и съдържанието на приетите и акредитирани в НСА професионални направления и специалности;
 • с разпоредбите на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във ВУ, според която не повече от 30% от аудиторната заетост ще бъде присъствено със занимания, провеждащи се на територията и съоръженията на НСА;
 • с критериите на НАОА за оценяване на дистанционна форма на обучение в професионално направление;
 • с актуализирането при необходимост на съществуващите учебни планове за нуждите на дистанционното обучение.


Дейности:

 1. Разработване и утвърждаване на стандарти за дизайн на дистанционно предлагани учебни материали;
 2. Разработване на електронното съдържание на учебните дисциплини, дейности и начин на оценяване, в съответствие с приетите стандарти;
 3. Интегриране на разработените материали във виртуалната учебна система;
 4. Създаване на организация на учебния процес в ДФО, която да позволи пълноценно преподаване на учебния материал в практическите дисциплини;
 5. Въвеждане на дистанционно обучение в отделните образователни степени в следната последователност – ОНС „Доктор“, ОКС „Магистър“, ОКС „Бакалавър“.

Насока 4. Легализация на дистанционната форма на обучение в НСА и в педагогическата (публикационна) дейност на преподавателите.

Дейности:

 1. Акредитация на дистанционната форма на обучение по професионалните направления и специалностите, в които има НСА програмна акредитация, съгласно изискванията на НАОА;
 2. Разработване на критерии за оценяване на трудовата заетост на преподавателите, осъществяващи дистанционно обучение;
 3. Стимулиране на преподавателите, провеждащи ДО чрез подходящи показатели, които да залегнат в Системата за атестация на Академичния състав на НСА;
 4. Регламентиране на етичните аспекти на участието в дистанционно обучение в посока към спазване на изискванията на интелектуалната собственост, авторските права на преподавателите, предоставили електронно базирани учебни материали и обективността при контрола и оценяването на постигнатите от студентите учебни резултати.

Насока 5. Осигуряване на квалификацията на студентите, научно-преподавателския състав, администраторите и лицата за техническа поддръжка.

Дейности:

 1. Провеждане на обучение за работа с разработената система за ДО;
 2. Провеждане на курсове за преподаватели по специфични дейности в областта на разработване на учебните материали, създаване на тестове за оценка на теоретичните знания и др.;
 3. Подготовка на технически сътрудници и педагогически експерти в съответствие с политиката на НСА за подбор на кадри.

Насока 6. Осигуряване и поддържане на високо качество на дистанционното обучение.

Дейности:

 1. Разработване на критерии за качество на дистанционното обучение;
 2. Разработване на показатели и измерители на съответните критерии;
 3. Допълване на Наредбата за контрол и управление на качеството на образователната дейност в НСА с раздел за дистанционно обучение;
 4. Осъществяване на ежегоден анализ на данните от Системата за контрол на качеството и успеваемостта на студентите.

Насока 7. Разширяване на обхвата на дистанционното обучение

Разработване на:

 1. смесени курсове, които допълват традиционното обучение с он-лайн базирани дейности във виртуалната среда на НСА;
 2. курсове по изследователски и образователни проекти;
 3. курсове за следдипломна квалификация и учене през целия живот;
 4. адаптиране или целенасочено разработване на курсове, предназначени за лица със специални образователни потребности.

Насока 8. Проучване на влиянието на дистанционното обучение върху конкурентоспособността на НСА „В. Левски“.

Дейности:

 1. Наблюдение и анализ на реализацията на студенти и докторанти, обучавани чрез дистанционната форма на обучение;
 2. Наблюдение и анализ на въздействието на дистанционното обучение върху относителния дял на НСА на пазара на образователни услуги;
 3. Анализ на влиянието на дистанционното обучение върху оценката и позицията на НСА в рейтинговата система на университетите в България.

Насока 9. Използване на информационната и ресурсна структура на ДО за целите на научно изследователската работа.

Дейности:

 1. Подкрепа на изследователските проекти и дейности, насочени към проучване на състоянието и развитието на електронното дистанционно обучение, както и на компетенциите на академичния и административния персонал;
 2. Използване на дистанционната форма за създаване и разпространение на научни продукти и стимулиране на научната дейност сред обучаващите се студенти.

 

VIII. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

Стратегията е разработена и съобразена със следните основни нормативни документи:

 1. Закон за висшето образование;
 2. Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища от 2004 г.;
 3. Изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за акредитация на професионално направление със заявени специалности в дистанционна форма на обучение;
 4. Правилника за устройството и дейността на Национална спортна академия.

Стратегията за въвеждане и развитие на дистанционно и електронно обучение в НСА „Васил Левски” е приета на заседание на Академичния съвет с протокол № 31, проведено на 30.06.2015 г.

Изтеглете документа в PDF формат

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
 • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
 • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
 • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
 • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ