ЦДЕО | СПРАВОЧНИЦИ
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
СПРАВОЧНИЦИ
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Информационен справочник за правата и задълженията на студентите и кандидат-студентите в дистанционна форма на обучение
Настоящият документ систематизира правата и задълженията на студентите и кандидат-студентите в дистанционна форма на обучение.
Снимка: ЦДЕО

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СУДЕНТИ,


Дистанционната форма на обучение става все по-популярна в системата на образованието ни. Тя представлява организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии.
Чрез нея студентите имат възможности: за достъп до учебни материали непрекъснато и в реално време, да провеждат консултации и обменят информация със своите преподаватели, да извършват самоподготовка и самоконтрол извън традиционните класни стаи, кабинети и аудитории. Следвайки тенденциите в развитието на информационните и комуникационните технологии НСА „Васил Левски” разработи дистанционна и електронна форма на обучение по различни специалности в областта на спорта.
B настоящия cпрaвoчник щe нaмeритe в синтезиран вид вcичкo, кoeтo ви e необходимо прeдвaритeлнo дa знaeтe зa кандидатстването и за процеса на обучение, както и вашите права и задължения.
Cпрaвoчникът ce cъcтoи oт пет чacти:

 1. Прием в дистанционна форма на обучение;
 2. Администриране, организация и провеждане на учебния процес;
 3. Изпитване и оценяване;
 4. Учебни материали и ресурси;
 5. Защита на лични данни;

Първaтa чacт се отнася до приемът в дистанционна форма на обучение. Тук са посочени условията и специфичните изисквания за кандидатстване и записване на вече приетите студенти. Представен е и необходимия набор от документи, които е необходимо да бъдат представени и попълнени.
Втората част описва учебния процес в дистанционна форма на обучение, от гледна точка на: правата и задълженията на студентите, възможностите им за комуникация с преподавателите и провеждането на консултации, задължителните присъствени и неприсъствени периоди в процеса на обучение, условията за получаване на заверка и записване на семестър и по-горен курс на обучение, прекъсване и отстраняване от процеса на обучение, завършване и дипломиране.
Трета част на справочника засяга оценяването на знанията и уменията на студентите в дистанционна форма на обучение, включващи: начините за текущ контрол, провеждането на семестриални и държавни изпити, възможностите на студентите за явяване на изпити по време и извън редовната сесия.
Четвърта част представя описание на учебните материали и ресурси, които получават студентите по време на обучението си.
Пета част на справочника съдържа описание на личните данни, които е необходимо да предоставят студентите за целите на обучението, правилата за контрол на достъпа до информацията в уеб базираната система за дистанционно обучение и въпроси свързани с конфиденционалността.
Cпрaвoчникът имa зa цeл дa улесни вас, уважаеми кандидат-студенти, както при вземането на решение за кандидатстване в дистанционна форма на обучение, така и по време на учебния процес. Обeмът oт инфoрмaция прaви cпрaвoчникa пoлeзeн кaктo зa caмитe кaндидaт-cтудeнти, тaкa и зa студентите, прeпoдaвaтeлите, рoдитeлите и други участници, ангажирани с учебния процес.

Център за Дистанционно и Електронно Обучение

 

ПРИЕМ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ


§ Приемът в дистанционна форма на обучение (ДФО) се осъществява по държавна поръчка или срещу заплащане, след успешно положен конкурсен изпит или след кандидатстване по документи по определени критерии.
§ Размерът на семестриалната такса за обучение срещу заплащане се утвърждава ежегодно от Академичния съвет и включва пакета учебни материали за съответния семестър.
§ Приемът на документи за кандидатстване, конкурсните изпити и класирането на кандидатите за дистанционна форма на обучение се осъществява при същите условия и ред, определен за съответната специалност и професионално направление в редовната форма на обучение. Пълна информация може да намерите на официалния сайт на НСА „Васил Левски”
§ Записването на приетите за обучение в дистанционна форма се извършва със заповед на Ректора по утвърден график в канцеларията на съответния факултет или център.
§ Приетите за обучение студенти, докторанти и специализанти са длъжни сами да се информират за заповедта за прием и графика за записване във:

 • фоайето на Ректората в централната сграда на НСА „Васил Левски”
 • на официалния сайт на НСА „Васил Левски” - www. nsa.bg
 • в Център за Дистанцио и Електронно Обучение (ЦДЕО)

§ Записването в дистанционна форма на обучение става лично от студента в обявения срок.
§ Студентът попълва стандартен набор от документи, допълнен с декларация, че е запознат с условията на дистанционната форма на обучение.
§ След записването, студентът се регистрира в ЦДЕО, като предоставя на техническия секретар копия от:

 • именника;
 • попълнената декларацията, че е запознат с условията на дистанционната форма на обучение.

§ При регистрацията си в ЦДЕО студентът получава:

 • потребителско име и парола за достъп до Интернет базираната система за дистанционно обучение;
 • инструкции за работа с нея - ръководство на студента за работа със системата, оказващи последователността от действия при администрацията на различните административни и учебни процеси;
 • право на достъп до учебни материали и до графика за консултации и текущ контрол.
 • e-mail адрес за комуникация;

§ На кандидат-студентите в ДФО се предоставя информация в сайта на НСА „Васил Левски” (раздел „Дистанционно обучение“) за естеството, съдържанието и изискванията на специалностите с ДФО, правата и задълженията им.


АДМИНИСТРИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


§ След получаване на достъп до уеб базираната системата за дистанционно обучение, студентите имат следните права и задължения:

 1. Да се запознаят с ръководството за работа със системата;
 2. При необходимост, да търсят съдействие от ЦДЕО относно неясноти при ползването на Интернет базираната система.
 3. Да се запознаят с учебните дисциплини и преподавателския екип.
 4. Да се обучават въз основа на учебното съдържание по съответната дисциплина.
 5. Да участват в зададени от преподавателя интернет базирани учебни дейности.
 6. При необходимост да посещават присъствените консултации на преподавателите на територията на НСА.
 7. Да полагат самостоятелно предвидените тестове и контролни упражнения, да подготвят изискваните курсови задачи и проекти по съответните дисциплини.
 8. Да уведомят администратора от ЦДЕО или техническия организатор в случай на проблеми с достъпа или ползването на Интернет системата.

§ Достъпът до Интернет системата за дистанционно обучение се прекратява временно за:

 • прекъснали или временно отстранени студенти до възстановяване на правата им;
 • студенти, които не спазват правилата за работа в системата и академичната етика, до изясняване на причините.

§ ЦДЕО е задължен да осигури технологично и технически учебния процес, съгласно „Правилника за устройството и дейността на ЦДЕО.”
§ Основните звена в НСА (катедри, програмни съвети) са отговорни за провеждане на обучението и за учебно-методическото му осигуряване.
§ Обслужващите звена в НСА (канцеларии на факултети, на център „Магистри“, на център „Докторанти“) са отговорни за администрирането на учебния процес.
§ Учебната година за студентите в дистанционна форма включва зимен и летен семестър, съгласно утвърден учебен график.
§ Обучението в дистанционна форма включва присъствени и неприсъствени периоди;
§ Присъствените периоди се равняват на не повече от 30 на сто от аудиторната заетост, предвидена в съответния учебен план.
§ В рамките на първия присъствен период ЦДЕО организира и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите обучаеми с технологията за осъществяване на комуникацията между обучаеми и преподаватели, както и с организацията на достъпа до информационните ресурси.
§ По време на присъствените занимания, преподавателят по съответната учебна дисциплина:

 • разяснява тематиката и съдържанието на курса;
 • изискванията към студентите;
 • начина на самоподготовка и формите за провеждане на текущ контрол;

§ Преподавателят по съответната учебна дисциплина е задължен да публикува в уеб базираната система за дистанционно обучение:

 • Учебни материали по съответната учебна дисциплина;
 • График за консултации на територията на НСА „Васил Левски” и текущ контрол;
 • График за консултации по интернет в реално време за всяка учебна дисциплина;
 • Анотация и основни цели на курса по съответната учебна дисциплина;
 • Конспект;
 • Препоръчителна литература за самоподготовка;
 • Изисквания за получаване на кредити по дисциплината;
 • Преподавателски екип, с информация за техните имена и данни за контакт.

§ Неприсъствената част от учебните занимания се провеждат под формата на:

 • самоподготовка чрез учебни материали, публикувани в интернет базираната система за дистанционно обучение или друг уеб адрес.
 • комуникация с преподавателя;
 • полагане на тестове за текущо оценяване;
 • разработване на курсови задачи и проекти.

§ Комуникацията между преподаватели и обучаеми се провежда под формата на:

 • консултации по интернет в реално време (синхронна комуникация);
 • интернет базирани учебни дейности (решаване на казуси, дискусии, семинари и др.);
 • консултации с преподавателите на територията на НСА „Васил Левски”
 • присъствената част от заниманията.

§ Консултациите по интернет в реално време (синхронна комуникация) се провеждат по предварително изготвен график за всеки преподавател.
§ Консултациите се равняват на 50 на сто от неприсъствената част от аудиторната заетост за съответната учебна дисциплина
§ Право на заверка на семестъра по съответната учебна дисциплина има студент, който е:

 • посещавал заниманията от присъствената част на учебното разписание;
 • изпълнил изискванията на преподавателите за работа през семестъра;
 • посещавал поне 30 на сто от часовете за комуникация в реално време

§ Заверката на семестъра и допускането до изпитна сесия се извършва в съответствие с наредбите за администриране на учебната дейност в отделните образователно-квалификационни степени.
§ Записването за всеки семестър се извършва след изпълнение на изискванията, залегнали в наредбите за съответната образователно-квалификационна или научна степен и на център за следдипломна квалификация (СДК), и в настоящата наредба, след заплащане на съответната такса за обучение.
§ Право да се запишат в по-горен курс имат студентите с не повече от два неположени изпити от предходни учебни години.
§ Учебно-методичните практики (УМП), учебните курсове, стажантските практики и управленските практики, предвидени в учебния план за редовна форма на обучение са задължителни и за обучаемите в ДФО.
§ Обучението в ДФО завършва със защита на дипломна работа, с държавен изпит или със защита на дисертационен труд, спазвайки всички документални изисквания и по реда на Наредбите за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, на наредбата за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и на правилника за устройството и дейността на центъра за следдипломна квалификация.
§ На студентите от ДФО могат да бъдат предоставени анкетни карти, които да бъдат попълнени от тях, във връзка с контрола на качеството в дистанционното обучение;
§ Прекъсването и отстраняването на студенти в ДФО се осъществява по реда на наредбите на съответните образователно-квалификационни и научни степени.
§ Студентите в ДФО имат право да подадат контестация или оплакване, свързано с процеса на обучение и/или работоспособността на интернет системата за дистанционно обучение до Ръководителя на Центъра за дистанционно и електронно обучение.
§ При подадена контестация или оплакване, свързано с процеса на обучение, ЦДЕО е длъжен да предприеме необходимите действия по установения ред за подаване на жалби в НСА „ Васил Левски“.
§ При подадена контестация или оплакване, свързано с работоспособността на интернет системата за дистанционно обучение, ЦДЕО е длъжен да предприеме необходимите действия, съгласно приетите процедури за възстановяване на инфраструктурата при повреда или срив.
§ Студентите в ДФО са длъжни да уведомят ЦДЕО, в случай че установи риск от компрометиране на информационната сигурност;
§ Студентите, за които е установено, че са нарушили правилата, регламентирани в нормативните документи подлежат на дисциплинарна отговорност.
§ Студентите са длъни да спазват всички правила, свързани с информационната сигурност.


ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ


§ Оценяването на подготовката на обучаемите в ДФО се извършва под формата на:

 • текущ контрол;
 • семестриални изпити;
 • държавни изпити;
 • защита на дисертационен труд.

§ Текущият контрол се осъществява чрез решаване на тестове, разрешаване на казуси, разработване на теми, изготвяне на реферати, покриване на практически нормативи, изпълнение на курсови задачи и др.
§ Текущият контрол се организира и провежда в интернет системата на дистанционно обучение или в присъствена форма.
§ Семестриалните изпити се провеждат:

 • в писмена форма, по предварително изготвен график, който се обявява в интернет системата за дистанционно обучение.
 • в присъствена и по изключение в неприсъствена форма, чрез интернет системата за дистанционно обучение, при осигурен контрол и прозрачност на изпитните процедури.

§ Семестриалният изпит по съответна дисциплина в ДФО, може да бъде:

 • писмен изпит и/или тест/тестове;
 • писмен изпит и/или защита на курсов проект/задание;

§ Държавните изпити (защита на дипломна работа, теоретичен изпит, практически изпит) и защитата на дисертационен труд се провеждат само в присъствена форма.
§ Контролът и оценката на подготовката по всяка учебна дисциплина се провежда по предварително разработена методика, която се публикува в уеб базираната системата за дистанционно обучение.
§ Крайната оценка се закръгля по шестобалната система, като се формира съгласно проведен текущ контрол и оценка от семестриален изпит по съответната дисциплина.
§ Оценяването на знанията и уменията на студентите по съответните дисциплини в ДФО се осъществява:

 • пряко от преподавателя;
 • косвено от преподавателя. Той определя количествени критерии за автоматично оценяване от интернет базираната системата обучение в ДФО.

§ Крайните оценки от проведените семестриални изпити и текущия контрол се отразяват:

 • от софтуерната системата - в електронно студентско досие;
 • от преподавателя в изпитен протокол, студентската книжка и в главната книга на НСА „Васил Левски”.
 • в студентската книжка - документ, който удостоверява положението на студент в дистанционна форма на обучение на лице, което е прието и се обучава по съответна специалност. В нея се вписват оценките от положените изпити.
 • на електронен носител - в базите данни на системата за управление, електронен изпитен протокол, електронна главна книга, електронно студентско досие, електронен архив на всички учебни процеси

§ В рамките на семестъра обучаемите в ДФО имат право да се явяват на редовна, поправителна и ликвидационна сесии, по предварително определен график.
§ Явяването на изпити извън редовната, поправителната и ликвидационна сесии става с индивидуални протоколи, който се издават от канцеларията на съответния деканат или център.
§ При неполагане от обучаемите на семестриалните изпити в рамките на обявения график, тяхното състояние се решава съгласно правилниците за администриране на учебната дейност в отделните образователни степени в НСА.
§ При констатиране на нарушения в коректността при изпълнението на учебните дейности и при провеждането на изпитите, се прилагат правилниците за администриране на учебната дейност в НСА.


УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ


§ Студентите в ДФО получават достъп до учебни материали и ресурси чрез интернет базираната система за дистанционно обучение.
§ Учебните материали са с обем и съдържание, осигуряващо възможност на обучаемите за активна самоподготовка и компенсиране на създадената между тях и преподавателите дистанция.
§ Учебните материали по съответна специалност осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното съдържание на учебната програма, като са разработени по методика, която съответства на спецификата на специалността.
§ ЦДЕО се задължава да осигури на студентите в ДФО не по-малко от 70 на сто от учебните материали и ресурсите за самоподготовка в електронен вид или чрез интернет базираната система за дистанционно обучение.
§ ЦДЕО се задължава да осигури на студентите със специални образователни потребности (СОП) учебни материали, съобразени с техните възможности.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


§ Студентите в ДФО, на които е осигурен достъп до интернет базираната система подписват декларация за конфиденциалност, с която удостоверяват:

 • че ще използват наличните в платформата за ДО материали и ресурси, съгласно изискванията на „Закон за авторското право и сроднте му права”;
 • че ще използват предоставените им в платформата лични данни, съгласно „Закон за защита на личните данни”;
 • че ще предоставят на техническия секретар в ЦДЕО декларация, съгласно Чл.8.(4) и Чл.8.(6) от „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски”, с която удостоверяват, че са запознати правилата, свързани с информационната сигурност, които са неизменна част от условията на дистанционна форма на обучение.

§ Всеки студент, получил регламентиран достъп до интернет базираната система за дистанционно обучение е длъжен:

 • отговорно да съхранява предоставените му данни за достъп и идентификация и да предприеме всички необходими мерки за опазването им или използването им по неправомерен начин;
 • да пази в тайна предоставените му данни за достъп, да вземе всички необходими мерки срещу ознаването им, включително като не ги съхранява по начин, който предоставя възможност за достъп от друго лице;
 • в случай че със свое действие или бездействие е допуснато узнаването на данни за достъп от друго лице се счита, че е действано умишлено или при небрежност. ЦДЕО има право да предприеме съответни мерки, съгласно нормативните документи на НСА „Васил Левски”;

§ Студентите в ДФО получават права за достъп и работа с интернет базираната система, както следва:

 • права за достъп до електронни класни стаи, в които са участници;
 • права за достъп до „Тестова система”, в частта за генериране на тестове за самооценка и самоподготовка. При провеждане на изпитни тестове, студентите се регистрират с факултетен номер, като квестор потвърждава присъствието им;

§ За целите на обучението в ДФО, студентите предоставят следните лични данни и информация за връзка:

 • Име, Презиме, Фамилия;
 • Гражданство;
 • Второ гражданство;
 • Вид ЕГН;
 • ЕГН;
 • Личен Идентификационен Номер (ЛИН);
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Адрес по месторождение
 • Адрес по местоживеене
 • Домашен телефон;
 • Служебен телефон;
 • Мобилен телефон;
 • Електронна поща

§ При използването на интернет базираната система за ДФО сървърът автоматично събира следната лична информация:

 • IP адрес;
 • Датата и времето на посещение на платформата;
 • Дейноствията, които са извършени в платформата
 • Браузърът, който е използван;
 • Видът на операционната система.

§ ЦДЕО е длъжен да предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантира сигурността на личната информация.
§ Достъпът до личната информация на студентите е ограничен само до служители на НСА „Васил Левски”, които са определени и имат право на достъп.
§ ЦДЕО е длъжен да предприема физически мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите за ДФО, в т.ч и до уеб базираната система за дистанционно обучение;
§ Студентите в ДФО имат право на достъп до своите лични данни.
§ ЦДЕО си запазва правото да предоставя лична информация, под формата на справки и/или друга форма за целите на обучението и администрирането на студентите в ДФО.
§ ЦДЕО си запазва правото да споделя лична информация, в случай че са налице достатъчно основания за:

 • спазване на приложимо законодателство, наредба, процедура или влязло в сила държавно изискване;
 • прилагане на нормативни документи на НСА „Васил Левски”, отнасящи се до провеждането и администрирането на учебния процес
 • проверка на потенциални нарушения;
 • разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
 • предприемане на мерки за защита, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и „Закон за защита на личните данни”

§ ЦДЕО си запазва правото да променя и обновява настопщия справочник по всяко време, като публикува обновения вариант на уеб страницата на НСА „Васил Левски”, възможно най-скоро, след направените промени;
§ Настоящият справочник е изготвен съгласно:

 • „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски””;
 • „Подготовка и атестиране на учебни материали за дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски””;
 • „Процедури за осигуряване на информацията в интернет базираната система за дистанционно обучение в НСА „Васил Левски””;
 • „Система за изпитване и оценяване в дистанционна форма на обучение”;
 • „Система за поверителност на информацията в дистанционна форма на обучение”
 • „Система за контрол на качеството на дистанционното обучение в НСА „Васил Левски””;

 

КОНТАКТИ


§ Местоположение на НСА „Васил Левски” и ЦДЕО
Адрес: 1710, гр.София, кв.Студентски град;
§ Ръководител на ЦДЕО: проф. Огнян Миладинов, дн
Телефон: +359898776053
§ Технически секретар на ЦДЕО: Петя Нягин
Телефон: +359892299867
§ E-mail: cdeo@nsa.bg

 

Изтеглете документа в PDF формат

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
 • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
 • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
 • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
 • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ