ЦДЕО | НОРМАТИВНА БАЗА
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
НОРМАТИВНА БАЗА
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в Национална спортна академия "Васил Левски"
Настоящата наредба регламентира организацията, провеждането и контрола на обучението в дистанционна форма в Национална спортна академия „Васил Левски“ за всички професионални направления и образователни степени.
Снимка: ЦДЕО

ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази Наредба регламентира организацията, провеждането и контрола на обучението в дистанционна форма в Национална спортна академия „Васил Левски“ за всички професионални направления и образователни степени.
(2) Дистанционната форма на обучение (ДФО) се организира и провежда в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, Правилника за устройството и дейността НСА „В. Левски“, Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър, Наредбата за администриране на учебната дейност в ОКС „Магистър“, Наредбата за придобиване на ОНС „Доктор“, Правилника за устройството и дейността на Център за следдипломна квалификация и Правилника за устройството и дейността на Центъра за дистанционно и електронно обучение в НСА „Васил Левски“.

Чл. 2. (1)
Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства: аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии и средства.
(2) Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма по отношение съдържанието на учебния план на съответната специалност, броя на кредитите, дипломата за завършено образование на съответната образователно-квалификационна или научна степен и професионална квалификация.

Чл. 3. (1)
В дистанционна форма се обучават студенти, докторанти, специализанти и курсисти, наричани по-долу обучаеми.
(2) НСА организира обучение в дистанционна форма за придобиване на висше образование в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” и за повишаване квалификацията в Център за следдипломна квалификация.
(3) НСА разработва програми за дистанционна форма на обучение за хора със специални образователни потребности.

 

ГЛАВА ІІ. ПРИЕМ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 4. Условията и редът за приемане на обучаеми в ДФО в НСА „В. Левски“ се определят по реда на чл. 3 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във ВУ, Правилника за приемане на студенти в НСА, Наредбата за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и Правилника за устройството и дейността на Център за следдипломна квалификация.

Чл. 5. (1) Приемът в дистанционна форма на обучение се осъществява по държавна поръчка или срещу заплащане, на основата на успешно положен конкурсен изпит или след кандидатстване по документи по определени критерии.
(2) Размерът на семестриалната такса за обучение срещу заплащане се утвърждава ежегодно от Академичния съвет и включва пакета учебни материали за съответния семестър.

Чл. 6. На кандидатите за обучение в ДФО се предоставя информация в сайта на НСА (раздел „Дистанционно обучение“) за естеството, съдържанието и изискванията на специалностите с ДФО, правата и задълженията на обучаемите в ДФО.

Чл. 6а
(АС 13.10.2016 г.) Кандидат студентите задължително попълват анкета за готовност за обучение в дистанционна форма, съгласно утвърдената „Система за контрол на качеството на дистанционното обучение в НСА „Васил Левски””.

Чл. 7.
Приемът на документи за кандидатстване, конкурсните изпити и класирането на кандидатите за дистанционна форма на обучение се осъществява при същите условия и ред, определен за съответната специалност и професионално направление в редовната форма на обучение.

Чл. 8. (1)
Записването на приетите за обучение в дистанционна форма се извършва със заповед на Ректора по утвърден график в канцеларията на съответния факултет или център.
(2) Приетите за обучение студенти, докторанти и специализанти са длъжни сами да се информират за заповедта за прием и графика за записване (фоайето на Ректората, www. nsa.bg и ЦДЕО).
(3) Записването става лично в обявения срок.
(4) Попълва се стандартният набор от документи, допълнен с декларация, че обучаемият е запознат с условията на дистанционната форма на обучение.
(5) След записване, обучаемият се регистрира в ЦДЕО като предоставя на техническия секретар копия от именника и от декларацията по ал. 4.
(6) При регистрацията си в ЦДЕО обучаемият получава потребителско име и парола за достъп до Интернет базираната система, инструкциите за работа с нея, както и e-mail адрес за комуникация.

 

ГЛАВА III. АДМИНИСТРИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 9. (1) След получаване на достъп до системата за дистанционно обучение, обучаемите имат следните права и задължения:

 1. Да се запознаят с ръководството за работа със системата.
 2. При необходимост, да търсят съдействие от ЦДЕО относно неясноти при ползването на Интернет базираната система.
 3. Да се запознаят с учебните дисциплини и преподавателския екип.
 4. Да се обучават въз основа на учебното съдържание по съответната дисциплина.
 5. Да участват в зададени от преподавателя интернет базирани учебни дейности.
 6. При необходимост да посещават присъствените консултации на преподавателите на територията на НСА.
 7. Да полагат самостоятелно предвидените тестове и контролни упражнения, да подготвят изискваните курсови задачи и проекти по съответните дисциплини.
 8. Да уведомят администратора от ЦДЕО или техническия организатор в случай на проблеми с достъпа или ползването на Интернет системата.
 9. (АС 13.10.2016 г.) Да се информират за своите права и задължения, предвидени в свързаните с настоящата Наредба документи.
 10. (АС 13.10.2016 г.) Обучаемите в дистанционна форма, на които е осигурен достъп до интернет базираната система подписват декларация за конфиденциалност.


Чл.10. (1) Достъпът до Интернет системата за дистанционно обучение се прекратява временно за прекъснали и отстранени обучаеми, до възстановяване на правата им.
(2) Достъпът до Интернет системата за дистанционно обучение се прекратява временно за обучаеми, които не спазват правилата за работа в системата и академичната етика, до изясняване на причините.

Чл. 11. (1) Участници в процеса на дистанционното обучение са: Центърът за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО); Основните звена – факултети; Структурните звена – катедри и департаменти; Обслужващите звена – канцелариите на треньорски факултет, на учителски факултет, на факултет КТТСА, на център „Магистри, на център „Докторанти“ и на център „СДК“.
(2) (АС 13.10.2016 г.) Центърът за дистанционно и електронно обучение осъществява технологичното и техническото осигуряване на обучението съгласно:

 • Правилника за устройството и дейността на ЦДЕО.
 • Процедури за възстановяване на инфраструктурата при повреда или срив в центъра за дистанционно обучение;
 • Система за поверителност на информацията в дистанционна форма на обучение;
 • Процедури за осигуряване на сигурността на информацията в интернет базираната системата за дистанционно обучение в НСА „Васил Левски”;
 • Технически и комуникационни средства, утвърдени в „Списък на техническите и комуникационните средства в дистанционна форма на обучение”.


(3) Основните звена са отговорни за провеждане на обучението и за учебно-методическото му осигуряване.
(4) Обслужващите звена извършват администрирането на учебния процес.

Чл. 12. Документацията, свързана с обучението и администрирането на учебния процес на обучаемите в ДФО по образователно-квалификационни степени се води на отчет и се съхранява в основните звена и в канцелариите на съответния факултет или център съгласно наредбите за администриране на учебната дейност в НСА, описани в чл. 1, ал. 2. от настоящата наредба.

Чл. 13. (1) Учебната година за обучаемите в дистанционна форма включва зимен и летен семестър, съгласно утвърден учебен график.
(2) За всяка специалност в ДФО се разработват учебни планове, съответстващи на учебните планове за редовната форма на обучение и съобразени с особеностите на дистанционното обучение, съгласно Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.
(3) В учебните програми на дисциплините от всеки учебен план се включват заданията като казуси, семинари, дискусии, контролни и курсови работи, реферати, междинни тестове и форми за самостоятелна подготовка.

Чл. 14. (1) Обучението в дистанционна форма включва присъствени и неприсъствени периоди, които се провеждат от преподавателския екип по изучаваните учебни дисциплини.
(2) Присъствените периоди се равняват на не повече от 30 на сто от аудиторната заетост, предвидена в съответния учебен план.
(3) В рамките на първия присъствен период ЦДЕО организира и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите обучаеми с технологията за осъществяване на комуникацията между обучаеми и преподаватели, както и с организацията на достъпа до информационните ресурси.
(4) По време на присъствените занимания, преподавателят по съответната учебна дисциплина разяснява тематиката и съдържанието на курса, изискванията към студентите, начина на самоподготовка и формите за провеждане на текущ контрол.
(5) Неприсъствената част от учебните занимания се провеждат под формата на:

 • самоподготовка чрез учебни материали, разположени в интернет базираната система или на друг уеб адрес.
 • комуникация с преподавателя;
 • полагане на тестове за текущо оценяване;
 • разработване на курсови задачи и проекти;
 • други.


Чл. 15. (1) (АС 13.10.2016 г.) Комуникацията между преподаватели и обучаеми се провежда под формата на:

 • консултации по интернет в реално време (синхронна комуникация) посредством утвърдените в „Списък на техническите и комуникационните средства в дистанционна форма на обучение” комуникационни средства;
 • интернет базирани учебни дейности (решаване на казуси, дискусии, семинари и др.;
 • консултации на територията на НСА;
 • присъствената част от заниманията.


(2) Консултациите по интернет в реално време се провеждат по предварително изготвен от водещата катедрата график за всеки преподавател и се равняват на 50 на сто от неприсъствената част от аудиторната заетост за съответната учебна дисциплина.
(3) Графикът за консултации по интернет в реално време за всяка учебна дисциплина се публикува в уеб базираната система на ДФО.
(4) Консултациите на територията на НСА съвпадат със задължителния за всеки преподавател график за консултации.

Чл. 16. Възлагането на учебни дейности и контролът върху тяхното изпълнение са за-дължителни и се извършва от водещия преподавател чрез уеб базираната система за ДФО.

Чл. 17. Право на заверка на семестъра по съответната учебна дисциплина има обучаем, който е:

 • посещавал заниманията от присъствената част на учебното разписание;
 • изпълнил изискванията на преподавателите за работа през семестъра;
 • посещавал поне 30 на сто от часовете за комуникация в реално време съгласно чл. 15. ал. 2.


Чл. 18. Заверката на семестъра и допускането до изпитна сесия се извършва в съответствие с наредбите за администриране на учебната дейност в отделните образователно-квалификационни степени.

Чл. 19. (1) Оценките от редовните и от поправителните изпитни сесии се нанасят в главната книга на съответния деканат или център от изпитващия преподавател не по-късно от 5 дни след провеждането на изпита.

Чл. 20. (1) Записването за всеки семестър се извършва след изпълнение на изискванията, залегнали в наредбите за съответната образователно-квалификационна или научна степен и на център СДК, и в настоящата наредба, след заплащане на съответната такса за обучение.
(2) При записване на семестъра, обучаемият получава право на достъп до учебни материали и до графика за консултации и текущ контрол.

Чл. 21. Право да се запишат в по-горен курс имат студентите с не повече от два неположени изпити от предходни учебни години.

Чл. 22. Учебно-методичните практики (УМП), учебните курсове, стажантските практики и управленските практики, предвидени в учебния план за редовна форма на обучение са задължителни и за обучаемите в ДФО.

Чл. 23. Обучението в ДФО завършва със защита на дипломна работа, с държавен изпит или със защита на дисертационен труд, спазвайки всички документални изисквания и по реда на Наредбите за администриране на учебната дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, на наредбата за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и на правилника за устройството и дейността на центъра за следдипломна квалификация.

Чл. 24. (1) (АС 13.10.2016 г.) Хорариумът за лекции, упражнения и работа с преподавател в Интернет по учебни дисциплини, заложен в учебния план на съответната специалност в ДФО се счита и се отчита като аудиторна заетост за преподавателите в ДФО.
(2) Нормативите за учебна заетост на преподавателите в редовната форма на обучение, утвърдени от АС на НСА „Васил Левски“ са нормативи и за преподавателите в ДФО.

Чл. 25. Прекъсването и отстраняването на студенти в ДФО се осъществява по реда на наредбите на съответните образователно-квалификационни и научни степени.

 

ГЛАВА IV. ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Чл. 26. (1) Оценяването на подготовката на обучаемите в ДФО, съгласно чл. 1 (1,2), се извършва под формата на:

 • текущ контрол;
 • семестриални изпити;
 • държавни изпити;
 • защита на дисертационен труд.


(2) Текущият контрол се осъществява чрез решаване на тестове, разрешаване на казуси, разработване на теми, изготвяне на реферати, покриване на практически нормативи, изпълнение на курсови задачи и др. и се организира и провежда в интернет системата на ДО или в присъствена форма.
(3) Семестриалните изпити се провеждат в писмена форма, по предварително изготвен график, който се обявява в интернет системата за ДО. Семестриалните изпити се провеждат в присъствена и по изключение в неприсъствена форма, чрез интернет системата за ДО, при осигурен контрол и прозрачност на изпитните процедури.
(4) Държавните изпити (защита на дипломна работа, теоретичен изпит, практически изпит) и защитата на дисертационен труд се провеждат само в присъствена форма.

Чл. 27. Контролът и оценката на подготовката по всяка учебна дисциплина се провежда по предварително разработена методика, която се публикува в Системата за ДО.

Чл. 28. (1) В рамките на семестъра обучаемите в ДФО имат право да се явяват на редовна, поправителна и ликвидационна сесии, по предварително определен график.
(2) Явяването на изпити извън редовната, поправителната и ликвидационна сесии става с индивидуални протоколи, който се издават от канцеларията на съответния деканат или център.
(3) При неполагане от обучаемите на семестриалните изпити в рамките на обявения график, тяхното състояние се решава съгласно правилниците за администриране на учебната дейност в отделните образователни степени в НСА.

Чл. 29. При констатиране на нарушения в коректността при изпълнението на учебните дейности и при провеждането на изпитите, се прилагат правилниците за администриране на учебната дейност в НСА.

 

ГЛАВА V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧЕТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата подлежи на актуализиране при промени в Закона за висшето образование, в наредба за държавните изисквания за организиране на Дистанционна форма на обучение във висшите училища и Правилника за устройството и дейността на НСА и/или в други нормативни документи.
§ 2. Промени в настоящата наредба могат да се направят с решение на Академичния съвет на НСА.
§ 3. По всички неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за висше образование, на Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“, на наредбите за администриране на учебната дейност в отделните образователни и научни степени в НСА „В. Левски“ и на други нормативни документи.
§ 4. Настоящата наредба е приета на заседание на Академичния съвет с протокол № 32, състояло се на 14.10.2015 г. Извършени са промени, приети от Академичния съвет на заседание от 13.10.2016 г. с протокол № 9

Изтеглете документа в PDF формат

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
 • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
 • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
 • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
 • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ