ЦДЕО | Изисквания
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
Изисквания
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Система за изпитване и оценяване в дистанционна форма на обучение в Национална спортна академия "Васил Левски"
Системата за изпитване и оценяване на студенти в дистанционна форма на обучение (ДФО) представлява съвкупност от правила, форми и средства за проверка и обективна оценка на знанията и уменията на студентите, придобити по време на учебния процес в ДФО;
Снимка: ЦДЕО

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Системата за изпитване и оценяване, наричана по-долу Системата, се въвежда за програмите в дистанционна форма на обучение на НСА „Васил Левски”, съгласно Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и е неизменна част от Системата за оценяване на знанията и уменията на студентите от НСА „Васил Левски”;
1.2. Системата за изпитване и оценяване на студенти в дистанционна форма на обучение (ДФО) представлява съвкупност от правила, форми и средства за проверка и обективна оценка на знанията и уменията на студентите, придобити по време на учебния процес в ДФО;
1.3. Системата е разработена, съгласно следните принципи:
1.3.1. обективност;
1.3.2. точност;
1.3.3. яснота на механизмите на изпитване и оценяване;
1.3.4. спазване на нормативните уредби;
1.3.5. сигурност на информационните потоци;
1.4. Основните цели на Системата за изпитване и оценяване на студенти в ДФО са:
1.4.1. да осигури законност на изпитните процедури;
1.4.2. да гарантира процеса на изпитване и оценяване;
1.4.3. да регламентира взаимодействието между преподавател и обучаем при
провеждане на изпит;
1.4.4. да определи начина на формиране на оценката;
1.4.5. да осигури обективна оценка на знанията и уменията на студентите;
1.4.6. да осигури удовлетвореност от изпитната процедура в изпитвания и изпитващия.
1.5. Системата обхваща, определя и регламентира взаимовръзките и отношенията между следните системни елементи, определени в „Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища”:
1.5.1. преподавател;
1.5.2. студент (обучаем);
1.5.3. администратор;
1.5.4. технически лица;
1.5.5. информационно-комуникационно оборудване;
1.5.6. система за управление на обучението;
1.5.7. форми за изпитване и оценяване;
1.5.8. администриращи студентското положение лица.


2. ФОРМИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ В ДФО


2.1. Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите чрез интернет базираната система са текуща оценка и оценка от семестриален изпит;
2.2. Държавните изпити и защита на дисертационен труд не са предмет на настоящата система;
2.3. Формите за оценка на знанията и уменията на студентите, както и възприетият метод за изпитване се регламентират в учебния план и учебните програми.
2.4. Крайната оценка оформя по шестобалната система, като се формира съгласно изискванията в съответната учебна дисциплина.
2.5. Текущото усвояване на учебния материал (текущ контрол) от студентите по всички дисциплини в ДФО се оценява чрез решаване на казуси, тест/тестове, курсов проект/задание и/или други задачи от тип „Задание”, изпълнени по време на семестъра, посредством интернет базираната система за управление на обучението в ДФО;
2.6. Семестриалните изпити се провеждат съгласно приетата „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в НСА”;
2.7. Семестриалните изпити са определени в учебния график по предварително обявени изпитни програми и/или конспекти;
2.8. Семестриалният изпит по съответна дисциплина в ДФО, може да бъде:
2.8.1. писмен изпит и/или тест/тестове;
2.8.2. писмен изпит и/или защита на курсов проект/задание;
2.9. Администратор от канцеларията на съответното структурно звено отразява оценките в електронната система за администриране на студентите.
2.10. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за висшето образование, писмените и електронни материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането и;
2.11. Оценяването на знанията и уменията на студентите по съответните дисциплини в ДФО се осъществява:
2.11.1. Пряко от преподавателя - чрез предвидените в т.2.5 и т.2.8 форми и процедури от настоящата Система.
2.11.2. Косвено от преподавателя - чрез предвидените в т.2.4 форми. Преподавателят определя количествени критерии за автоматично оценяване от интернет базираната системата обучение в ДФО.
2.12. Крайните оценки от проведените семестриални изпити и текущия контрол се отразяват както следва:
2.12.1. Семестриални изпити – от инспектори в софтуерната системата - в електронно студентско досие; от преподавателя - в изпитен протокол, студентската книжка и в главната книга.
2.12.2. Текущ контрол – от преподавателя – в личния профил на студента в платформата за обучение.


3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ


3.1. Документиране на хартиен носител – чрез вписване на крайните резултати от изпитните процедури в:
3.1.1. главната книга на специалността - документ, които съдържа лични данни за студента и информация за неговото моментно студентско положение. Данните са достъпни за научно-преподавателския състав, администраторите и студента, за който се отнасят;
3.1.2. изпитният протокол по дисциплина - първичен документ, в който се вписват оценките от проведен изпит по съответната дисциплина с подпис от преподавателите;
3.1.3. студентска книжка - документ, който удостоверява положението на студент в дистанционна форма на обучение на лице, което е прието и се обучава по съответна специалност. В нея се вписват оценките от положените изпити.
3.2. Документиране на електронен носител – чрез запис на крайните резултати от изпитните процедури в базите данни на системата за управление на ДФО в:
3.2.1. електронен изпитен протокол - чрез автоматично регистриране на крайната оценка за всяка дисциплина от учебния план на ДФО;
3.2.2. електронна главна книга - част от базите данни, в която се съдържат лични данни за студентите и се регистрират резултатите от крайните оценки по всички дисциплини;
3.2.3. електронно студентско досие - информация за текущото състояние на всеки студент;
3.2.4. електронен архив на оценките в системата за управление на обучението.
3.3. Връзка и зависимости между видовете документиране;
3.3.1. Документите, свързани с изпитните процедури се намират в тясна и неразривна връзка един с друг. Разминаване в съдържащата се информация е недопустимо, което произтича от последователността и начина им на обработка, поддържане и съхранение. Процесът включва следните етапи:
3.3.1.1. вписването на крайната оценка по съответната дисциплина от преподавателя в студентската книжка и в официалния изпитен протокол на хартиен носител и подписването му;
3.3.1.4. нанасяне на оценките от протокола в главната книга от преподавателите по съответната дисциплина;
3.3.1.1. въвеждане в софтуерната системата за администриране на обучението от инспекторите в съответната канцелария;
3.3.1.2. автоматично генериране и запис в личния профил на студентите в софтуерната система за обучение;
3.3.1.5. архивиране на протоколите и съхранение на главната книга.


4. КОНТРОЛ ВЪРХУ СИСТЕМАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ


4.1. Административни нива за осъществяване на контрол:
4.1.1. основната отговорност за поддържане на изпитните процедури се носи от преподавателите по съответните дисциплини, които изготвят изпитните материали и формулират критерии за оценяване на знанията и уменията на студентите в дистанционна форма на обучение;
4.1.2. началникът на Учебен отдел и ръководителя на ЦДЕО осъществяват цялостен контрол върху Системата за изпитване и оценяване. Отделят специално внимание на контрола върху законността на изпитните процедури и коректното функциониране на софтуерната система за управление на обучението;
4.1.3. администраторът на платформата в ДФО осъществява пряк контрол върху коректното функциониране на интернет базираната система за управление на обучението и подпомагат преподавателите за работа с нея;
4.2. Превантивни дейности за осигуряване на коректното функциониране на Системата:
4.2.1. пряк контрол върху провеждането на присъствените изпити от от страна на деканати и учебен отдел;
4.2.2. периодично тестване на модулите в интернет базираната система за управление на обучението, осигуряващи технологично изпитните процедури;
4.2.3. оказване на методическа помощ на преподавателите и студентите при работа със интернет базираната система за управление на обучението в ДФО.
При неспазване на процедури, обективност, прозрачност и плагиатство, нарушителите се предприемат административни мерки съгласно нормативните документи на НСА „В. Левски“.


5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. Системата за оценяване на знанията и уменията на студентите от дистанционна форма на обучение е изготвена в съответствие със Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
2. Системата за оценяване на знанията и уменията на студентите в ДФО е съобразена с „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в НСА” и е неизменна част от Системата за оценяване на знанията и уменията на студентите в НСА „Васил Левски”.

Системата за изпитване и оценяване в дистанционна форма на обучение е приета на заседание на АС на НСА „Васил Левски” с протокол № 1 / 20.01.02016 г.

 

Изтеглете документа в PDF формат

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
  • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
  • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
  • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
  • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ