ЦДЕО | СПРАВОЧНИЦИ
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
СПРАВОЧНИЦИ
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Справочник за правата и задълженията на преподавателите и администраторите в дистанционна форма на обучение
Настоящият документ систематизирано представя правата и задълженията на преподавателите и администраторите в дистанционна форма на обучение
Снимка: ЦДЕО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

§ Основни звена, по смисъла на този документ са факултетите в НСА „Васил Левски”
§ Структурни звена, по смисъла на този документ са катедрите и департаментите в НСА „Васил Левски”
§ Обслужващи звена, по смисъла на този документ са канцелариите на треньорски факултет, на учителски факултет, на факултет КТТСА, на център „Магистри, на център „Докторанти“ и на център „СДК“
§ Център за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО) е обслужващо звено по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“
§ Центърът за дистанционно и електронно обучение осъществява технологичното и техническото осигуряване на обучението съгласно Правилника за устройството и дейността на ЦДЕО.
§ Основните звена са отговорни за провеждане на обучението в дистанционна форма и за учебно-методическото му осигуряване, съгласно Чл.11(3) от „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски””
§ Обслужващите звена извършват администрирането на учебния процес съгласно Чл.11(4) от „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски””

АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

§ ЦДЕО организира и провежда встъпителен курс за запознаване на новоприетите обучаеми с технологията за осъществяване на комуникацията между обучаеми и преподаватели, както и с организацията на достъпа до информационните ресурси.
§ Преподавателите по съответната учебна дисциплина в дистанционна форма на обучение (ДФО) разясняват тематиката и съдържанието на курса, изискванията към студентите, начина на самоподготовка и формите за провеждане на текущ контрол.
§ Преподавателите изготвят график за консултации чрез интернет в реално време, като го предоставят на студентите в интернет базираната система за дистанционно обучение в началото на учебния семестър
§ Преподавателите изготвят график за текущ контрол, като го предоставят на студентите в интернет базираната система за дистанционно обучение в началото на учебния семестър
§ Преподавателите изготвят график за семестриалните изпити, като го предоставят на студентите в интернет базираната система за дистанционно обучение
§ Преподавателите са задължени да възлагат учебни дейности и контролират тяхното изпълнение чрез уеб базираната система за дистанционно обучение
§ Преподавателите са задължени да нанесат оценките от редовните и от поправителните изпитни сесии в главната книга на съответния деканат или център, не по-късно от 5 дни след провеждането на изпита
§ Преподавателите са задължени да спазват правилата, формите и средствата за проверка и обективна оценка на знанията и уменията на студентите, описани в „Система за изпитване и оценяване в дистанционна форма на обучение”
§ Преподавателите отчитат като аудиторна заетост хорариумът за лекции и упражнения по учебни дисциплини, заложен в учебния план на съответната специалност в ДФО
§ Нормативите за учебна заетост на преподавателите в редовната форма на обучение, утвърдени от АС на НСА „Васил Левски“ са нормативи и за преподавателите в ДФО
§ Преподавателите оценяват подготовката на студентите под формата на:

 1. текущ контрол;
 2. семестриални изпити;
 3. държавни изпити;
 4. защита на дисертационен труд.

§ Преподавателите провеждат текущ контрол на подготовката на студентите чрез:

 1. решаване на тестове;
 2. разрешаване на казуси;
 3. разработване на теми;
 4. изготвяне на реферати;
 5. покриване на практически нормативи;
 6. изпълнение на курсови задачи и др. които се организират и провеждат в интернет системата на дистанционно обучение или в присъствена форма.

§ Преподавателите провеждат семестриалните изпити присъствено и в писмена форма. По изключение семестриалнте изпити могат да бъдат проведени в неприсъствена форма, чрез интернет системата за ДО, при осигурен контрол и прозрачност на изпитните процедури.
§ Преподавателите провеждат Държавните изпити (защита на дипломна работа, теоретичен изпит, практически изпит) и защитата на дисертационен труд само в присъствена форма.

ПОДГОТОВКА И АТЕСТИРАНЕ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ

§ Преподавателите от катедрата, водещи съответната дисциплина в ДФО подготвят и атестират учебни материали и ресурси за самоподготовка, отговарящи по обем и съдържание както следва:

 1. обсъждат и оценяват от съответната катедра или програмен съвет по критерии, определени в Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение;
 2. осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното съдържание на учебната програма разработват се по методика, която съответства на спецификата на специалността.
 3. осигуряват не по-малко от 70 на сто от учебните материали и ресурсите за самоподготовка на трето и/или четвърто технологично равнище, съгласно т. 1. от „Подготовка и атестиране на учебни материали за ДФО в НСА „Васил Левски””
 4. Учебните материали за обучаеми в ДФО, със специални образователни потребности (СОП), следва да бъдат съобразени с техните възможности. се разработват съгласно утвърден от Академичен съвет Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение.
 5. да бъдат авторска разработка, като при използване на чужди материали се посочва съответния източник
 6. са предмет на защита по Закона за авторското право следва изрично да бъдат определени като такива за обучаемите в ДФО.
 7. електронни учебници, разположени във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „В. Левски” и обслужващи ДФО, се считат за публикации, съгласно ЗРАСРБ.

§ Катедрата или програмният съвет на магистърска програма, които предлагат ДФО са отговорни за учебно-методическото и съдържателно осигуряване на учебния процес по съответната учебна дисциплина.
§ При заявена нужда от преподавателите, техническият секретар и педагогическият експерт оказват методическа помощ при подготовката на учебните материали за ДФО.
§ ЦДЕО организира и провежда обучение и консултации с преподавателите за подготовка на учебните материали, предназначени за ДФО и за публикуването им в интернет системата за дистанционно обучение.
§ За да бъдат атестирани учебните материали за ДФО, ръководителят на съответната катедра представя:

 1. Докладна записка до Заместник ректора по учебната работа за атестиране на учебни материали;
 2. Протокол от заседание на катедрен съвет, на което учебните материали са обсъдени и предложени за използването им в ДФО по съответната дисциплина;
 3. Учебните материали и ресурси

§ При констатирани несъответствия със Стандарта на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение, ЦДЕО отправя мотивиран отказ и препоръки за усъвършенстване на същите до ръководителя на катедрата или на магистърската програма, подал заявка за атестиране на учебни материали за ДФО.
§ След отстраняване на констатираните несъответствия, ръководителят на катедрата подава повторно заявка за атестиране на учебни материали за ДФО по съответната дисциплина, при условие, че бъдат спазени предвидените срокове в Стандарта на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение.
§ Преподавателят е длъжен да публикува материалите във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски” в срок, определен в Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение;
§ Отговорността за публикуването на учебните материали във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски” в определените срокове се възлага на преподавателите, провеждащи ДФО и на техническия секретар към ЦДЕО.
§ Съхранението, разпространението и размножаването на учебните материали се осъществява от катедрата, водеща обучението по съответната учебна дисциплина в ДФО.
§ След утвърждаване на учебните материали от ЦДЕО:

 1. Преподавателите получават от ЦДЕО разрешение за достъп до виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”;
 2. Техническият секретар и педагогическият експерт към ЦДЕО са длъжни, при заявена нужда от преподавателите в ДФО, да оказват съдействие при публикуването на материалите във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”.
 3. Ръководителите на катедри уведомяват с докладна записка Декана, в чийто факултет се провежда обучението по съответната специалност, с цел актуализиране на литературата по осигуряване на учебния процес по съответната учебна дисциплина.“

§ Преподавателите в ДФО са длъжни:

 1. Своевременно да подготвят и актуализират лекционните курсове по възложените им дисциплини, модули и курсове според изискванията, предвидени в Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение;
 2. Да подготвят, актуализират и поставят във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски” всички учебни материали, обезпечаващи учебния процес.

§ Администраторът на интернет базираната система за ДФО е длъжен по график, съгласуван с Ръководителя на ЦДЕО, да създават архив на базата от данни на виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

§
Преподавателите и администраторите, на които е осигурен достъп до интернет базираната система за дистанционно обучение подписват декларация за конфиденциалност, с която удостоверяват:

 1. че ще съхраняват и обработват наличните в платформата за ДО лични данни, съгласно изискванията на „Закон за защита на личните данни”;
 2. че ще използват наличните в платформата за ДО материали и ресурси, съгласно изискванията на „Закон за авторското право и сроднте му права”;
 3. неразгласяване на информация, поверена им във връзка с изпълнение на служебните му задължения в дистанционна форма на обучение;
 4. неразгласяване на информацията, по смисъла на т.2.1.3. от настоящия документ, след прекратяване на трудовите им правоотношения с НСА „Васил Левски”;
 5. носят отговорност по смисъла на чл.93 от НК и чл.203 от КТ;

§ Всеки, получил регламентиран достъп до уеб базираната система за дистанционно обучение е длъжен:

 1. отговорно да съхранява предоставените му данни за достъп и идентификация и да предприеме всички необходими мерки за опазването им или използването им по неправомерен начин;
 2. да пази в тайна предоставените му данни за достъп, да вземе всички необходими мерки срещу ознаването им, включително като не ги съхранява по начин, който предоставя възможност за достъп от друго лице;
 3. в случай че със свое действие или бездействие е допуснато узнаването на данни за достъп от друго лице се счита, че е действано умишлено или при небрежност. ЦДЕО има право да предприеме съответни мерки, съгласно нормативните документи на НСА „Васил Левски”;

§ Контролът на достъпа до информация в интернет базираната система за дистанционно обучение се осъществява, както следва:

 1. Ръководител ЦДЕО – получава пълен достъп до всички функции на системата;
  Администратор платформа – получава пълен достъп до всички функции на системата;
  Началник учебен отдел – получава достъп за обработка на данни, свързани с процеса на обучение на студентите за конкретна специалност или специалности в ДФО;
 2. Инспектори - получават достъп до функционалности в системата, свързани с поддържане на номенклатури, изготвяне на учебни планове и графици, учебни разписания, нанасяне на оценки, статуси, осигуровки и др.
 3. Декани, Ръководители на центрове „Магистри“, „СДК“, „Докторанти“ – получават достъп за преглед на информация и до всички справки в платформата за ДО;
 4. Преподаватели – получават права за достъп до електронни класни стаи, в които са участници, вкл. и модул „Тестова система”.
 5. Студенти - получават права за достъп до електронни класни стаи, в които са участници, вкл. и в модул „Тестова система”, в частта за генериране на тестове за самооценка и самоподготовка. При провеждане на изпитни тестове, студентите се регистрират с факултетен номер, като квестор потвърждава присъствието им;

§ При постъпила контестация или оплакване относно работоспособността или функционалността на системата за дистанционно обучение, същите се адресират до Ръководителя на Центъра за дистанционно и електронно обучение, който предприема необходимите действия според настоящата система.
§ При постъпила контестация или оплакване относно обучението като процес, и тя/то е свързано с взаимоотношенията между обучаеми от една страна и административен персонал, преподаватели и ръководни органи от друга, същите се подават по установения ред за подаване на жалби в НСА „ Васил Левски“.

ПОВРЕДА ИЛИ СРИВ В ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

§
При повреда и/или срив в ЦДЕО се предприемат действия, описани в „Процедури
за възстановяване на инфраструктурата при повреда или срив в центъра за дистанционно обучение”
§ За осигуряване на плавната и непрекъсната работа на инфраструктурата в ЦДЕО се предприемат действия и спазват срокове, определени в „Процедури
за възстановяване на инфраструктурата при повреда или срив в центъра за дистанционно обучение”
§ Настоящият справочник е изготвен съгласно:

 1. „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски””;
 2. „Подготовка и атестиране на учебни материали за дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски””;
 3. „Процедури за осигуряване на информацията в интернет базираната система за дистанционно обучение в НСА „Васил Левски””;
 4. „Система за изпитване и оценяване в дистанционна форма на обучение”;
 5. „Система за поверителност на информацията в дистанционна форма на обучение”
 6. „Система за контрол на качеството на дистанционното обучение в НСА „Васил Левски””;


КОНТАКТИ


Адрес: 1710, гр.София, кв.Студентски град;
§ Ръководител на ЦДЕО: проф. Огнян Миладинов, дн
Телефон: +359898776053
§ Технически секретар на ЦДЕО: Петя Нягин
Телефон: +359892299867
§ E-mail: cdeo@nsa.bg

 

Изтеглете документа в PDF формат

 

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
 • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
 • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
 • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
 • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ