ЦДЕО | НОРМАТИВНА БАЗА
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
НОРМАТИВНА БАЗА
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Правилник за устройството и дейността на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Национална спортна академия "Васил Левски"
Настоящият документ урежда основните положения за устройството, дейността и управлението на Центъра за Дистанционно и Електронно Обучение (ЦДЕО) към Национална спортна академия „Васил Левски“.
Снимка: ЦДЕО

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда основните положения за устройството, дейността и управлението на Центъра за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО) към Национална спортна академия „Васил Левски“.

Чл. 2. Центърът за дистанционно и електронно обучение е обслужващо звено по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“.

Чл. 3. ЦДЕО осъществява своята дейност съвместно с факултетите, катедрите, Център „Магистри“, Център за следдипломна квалификация и учебно-методичен отдел.

Чл. 4. Контролът по дейността на ЦДЕО се осъществява от Зам.Ректора по учебната работа, Експертния съвет по учебна работа и Деканите на факултетите.

Чл. 5. При осъществяване на дейността си ЦДЕО използва материална база на НСА и уеб-базирана система за дистанционно обучение, намираща се на следния интернет адрес: virtual.nsa.bg

Чл.6. За дейности, свързани с управление на обучението в платформата, Центърът използва административен софтуер, специално разработен за работа с уеб-базираната система.

 

II. УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ

Чл. 7. ЦДЕО се ръководи от Ръководител, който е хабилитирано лице и е пряко подчинен на Заместник-ректора по Учебната работа.

Чл. 8. Ръководителят на ЦДЕО се предлага от Зам. Ректора по УР утвърждава се от Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ и се назначава от Ректора.

Чл. 9. Ръководителят на ЦДЕО:

 1. организира и ръководи дейността на ЦДЕО;
 2. организира и контролира изпълнението на решенията на органите за управление на НСА „Васил Левски“ относно дейността на ЦДЕО;
 3. координира дейността на ЦДЕО по въпросите на дистанционното обучение с другите звена на НСА „Васил Левски“;
 4. изпълнява други функции, подробно описани в длъжностната му характеристика.


Чл. 10. Към ЦДЕО се сформира Експертен съвет, който се утвърждава от Ректора. Състава на Съвета се състои най-малко от 5 (петима) членове, като от тях минимум 2 (двама) са хабилитирани лица. Всички членове на Експертния съвет е необходимо да имат доказан опит и постижения в сферата на дистанционното обучение.

Чл. 11. Експертният съвет към ЦДЕО:

 1. изготвя Стратегия за развитие на дистанционното обучение в НСА „Васил Левски“ и План за нейното изпълнение;
 2. одобрява ежегодно план и отчет за дейността на ЦДЕО;
 3. обсъжда предложения за въвеждане на дистанционна форма за обучение по съществуващи или нови специалности;
 4. извършва и други дейности, свързани с дейността на ЦДЕО, в границите на своята компетентност.


Чл. 12. Ръководителят на ЦДЕО по право е председател на Експертния съвет. Той има право да свиква заседания най-малко два пъти на семестър. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най-малко 2/3 от нейния състав. Решенията се приемат с мнозинство.

Чл. 13. Дистанционната форма на обучение се организира и провежда от експерти, в чийто състав се включват:

 1. преподаватели, които отговарят за проектиране и провеждане на обучението, оценяване на постиженията на студентите и качеството на курсовете си в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.
 2. педагогически експерт, който консултира преподаватели и катедрени съвети при разработката на учебната документация и материалите при тяхната адаптация към дистанционно обучение. Отговаря за планирането, организирането и провеждането на обучителни семинари с преподавателския, административния състав и студентите, свързани с използваната методология и технология за обучение. Отговаря за редовните и задочните програми, за които електронните форми на дистанционно обучение са допълващи.
 3. административно-експертно звено от щатен персонал с квалификация за поддържане и администриране на системи за дистанционно обучение, чийто брой се определя от обема работа, свързана с дейността на Центъра. Отговорностите и задълженията на всеки член на административно-експертното звено се определят от Ръководителя на ЦДЕО и са в съответствие с длъжностната им характеристика.

 

III. ДЕЙНОСТ НА ЦДЕО

Чл. 14. Центърът за дистанционно обучение осъществява методическо ръководство на дистанционната форма на обучение и подпомага основните звена провеждащи обучението, при оценката и контрола на качеството на дистанционната форма на обучение, както и развиването и внедряването на тази форма на обучение в НСА „Васил Левски“. Дейността на ЦДЕО включва още:

 1. Организация и провеждане на програми за дистанционно обучение;
 2. Осигуряване на обучение и консултации за преподавателския, административния състав и студенти/обучаеми за използване на уеб-базираната система за дистанционно обучение;
 3. Технологично и техническо осигуряване на дистанционното обучение при регулиран достъп на преподавателския състав до компютърната зала към Центъра;
 4. Осигурява условия за поддържане на високо качество на дистанционната форма на обучение чрез прилагане на нови технологични и педагогически възможности в системата и планиране на мерки за възстановяване на инфраструктурата в случай на повреда или срив;
 5. Осигурява възможност за провеждане на изпити в уеб-базираната платформа за обучаеми от всички образователно-квалификационни степени и следдипломна квалификация, съгласувани с водещия преподавател;
 6. Центърът за дистанционно обучение поддържа връзки с другите специализирани и обслужващи звена на Академията, свързани с обучението в дистанционна електронна форма.
 7. Осъществява международни връзки в областта на дистанционното обучение.
 8. Осъществяват и други дейности за развитие и повишаване качеството на дистанционното и електронно обучение.


Чл. 15. Таксите за обучение се утвърждават от Академичния съвет.

 

IV. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Настоящият правилник е разработен и приет на основание на Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, Кодекса на труда, Правилника за устройството и дейността на НСА „Васил Левски“, както и останалите нормативни документи, свързани с дейността на Национална спортна академия.

Чл. 17. ЦДЕО се създава/закрива с решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“, съобразно чл. 6 (1) от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

Чл. 18. Правилникът е приет от АС на НСА „Васил Левски“ с Протокол №30 от дата 14.05.2015 г.

Изтеглете документа в PDF формат

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
 • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
 • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
 • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
 • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ