ЦДЕО | НОРМАТИВНА БАЗА
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
НОРМАТИВНА БАЗА
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение в Национална спортна академия "Васил Левски"
Настоящият документ регламентира правилата за атестиране на учебните материали и ресурси за дистанционна форма на обучение в Национална спортна академия "Васил Левски"
Снимка: ЦДЕО

I. ПОДГОТОВКА И АТЕСТИРАНЕ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

1. Учебни материали за осигуряване на дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски, съгласно Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, са:

Първо равнище - учебни и методически материали на хартиен носител или техните електронни варианти;

Второ равнище - мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на електронни носители, магнитни и оптични дискове, аудио и видео средства;

Трето равнище - учебни материали и модули за обучение и оценяване, разположени на специализиран сървър с гарантиран високоскоростен достъп до интернет;

Четвърто равнище - учебни материали и ресурси за самоподготовка, разположени във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”.


2. Учебните материали за дистанционна форма на обучение осигуряват възможност на обучаемите за активна самоподготовка и компенсиране на създадената между тях и преподавателите дистанция, посредством технологични и комуникационни средства.

3. Учебните материали и ресурси за самоподготовка, използвани в ДФО по дадена специалност, осигуряват не по-малко от 75 на сто от учебното съдържание на учебната програма и се разработват по методика, която съответства на спецификата на специалността.

 1. При организиране и провеждане на ДФО се осигуряват не по-малко от 70 на сто от учебните материали и ресурсите за самоподготовка на трето и/или четвърто технологично равнище, съгласно т. 1.
 2. Учебните материали за обучаеми в ДФО, със специални образователни потребности (СОП), следва да бъдат съобразени с техните възможности.


4. Предназначените за ДФО материали и ресурси се разработват съгласно утвърден от Академичен съвет Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение.

5.
Учебните материали следва да бъдат авторска разработка, като при използване на чужди материали се посочва съответния източник.

 1. Учебните материали, които са предмет на защита по Закона за авторското право следва изрично да бъдат определени като такива за обучаемите в ДФО.
 2. Разработените електронни учебници, разположени във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „В. Левски” и обслужващи ДФО, се считат за публикации, съгласно ЗРАСРБ.


6. Подготовката и актуализацията на учебните материали и ресурси, предназначени за ДФО, се осъществява от преподаватели в катедрата, водеща обучението по съответната учебна дисциплина.

 1. Катедрата или програмният съвет на магистърска програма, които предлагат ДФО са отговорни за учебно-методическото и съдържателно осигуряване на учебния процес по съответната учебна дисциплина.
 2. При заявена нужда от преподавателите, техническият секретар и педагогическият експерт оказват методическа помощ при подготовката на учебните материали за ДФО.


7. ЦДЕО организира и провежда обучение и консултации с преподавателите за подготовка на учебните материали, предназначени за ДФО и за публикуването им интернет системата на ДО.

7а. (АС 13.10.2016 г.) 1. Преподавателите задължително попълват предоставена им от ЦДЕО анкета, оценяваща готовността им за извършване на преподавателска дейност в дистанционна форма на обучение, съгласно утвърдената „Система за контрол на качеството на дистанционното обучение в НСА „Васил Левски””.

 • При констатирана незадоволителна оценка по чл. 7а, т. 1, Ръководителят на ЦДЕО може да откаже извършване на преподавателска дейност в ДФО с препоръка до ръководителя на катедрата или на магистърската програма за допълнително обучение на преподавателя, подал заявка за участие в ДФО.
 • След отстраняване на констатираните несъответствия, преподавателят попълва повторно анкетата за готовност за преподаване в дистанционна форма на обучение.


8. Учебните материали, предназначени за ДФО се обсъждат и оценяват от съответната катедра или програмен съвет по критерии, определени в Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение.
За да бъдат атестирани учебните материали за ДФО, ръководителят на съответната катедра представя:

 1. Докладна записка до Заместник ректора по учебната работа за атестиране на учебни материали;
 2. Протокол от заседание на катедрен съвет, на което учебните материали са обсъдени и предложени за използването им в ДФО по съответната дисциплина;
 3. Учебните материали и ресурси, по смисъла на т. 1, от настоящия правилник.


9.
Дейността по организиране на процеса по атестация на учебните материали за ДФО се осъществява от ЦДЕО.

10.
При констатирани несъответствия със Стандарта на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение, ЦДЕО отправя мотивиран отказ и препоръки за усъвършенстване на същите до ръководителя на катедрата или на магистърската програма, подал заявка за атестиране на учебни материали за ДФО.

 • След отстраняване на констатираните несъответствия, ръководителят на катедрата подава повторно заявка за атестиране на учебни материали за ДФО по съответната дисциплина, при условие, че бъдат спазени предвидените срокове в Стандарта на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение.


11. Сроковете за подготовката, предоставянето и публикуването на учебните материали и ресурси в ЦДЕО са определени в Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение.

 • Отговорността за публикуването на учебните материали във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски” в определените срокове се възлага на преподавателите, провеждащи ДФО и на техническия секретар към ЦДЕО.

12. Съхранението, разпространението и размножаването на учебните материали се осъществява от катедрата, водеща обучението по съответната учебна дисциплина в ДФО.

13. След утвърждаване на учебните материали от ЦДЕО:

 1. Преподавателите, ангажирани с дистанционното обучение получават от ЦДЕО разрешение за достъп до виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”;
 2. Преподавателят е длъжен да публикува материалите във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски” в срок, определен в Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение;
 3. Техническият секретар и педагогическият експерт към ЦДЕО са длъжни, при заявена нужда от преподавателите в ДФО, да оказват съдействие при публикуването на материалите във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”.
 4. Ръководителите на катедри уведомяват с докладна записка Декана, в чийто факултет се провежда обучението по съответната специалност, с цел актуализиране на литературата по осигуряване на учебния процес по съответната учебна дисциплина.“


14.
Преподавателите в ДФО са длъжни:

 1. Своевременно да подготвят и актуализират лекционните курсове по възложените им дисциплини, модули и курсове според изискванията, предвидени в Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение;
 2. Да подготвят, актуализират и поставят във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски” всички учебни материали, обезпечаващи учебния процес.


15. Администраторът на интернет базираната система за ДФО е длъжен по график, съгласуван с Ръководителя на ЦДЕО, да създават архив на базата от данни на виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”.

16.
Атестирането на учебните материали за дистанционно обучение са елемент от цялостното поддържане на качеството на обучение в НСА „Васил Левски”.

 • Критериите за атестиране на учебни материали за ДФО са описани в Стандарт на НСА „Васил Левски” за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение.


Редът за Подготовка и атестиране на учебните материали за дистанционна форма на обучение е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 32, състояло се на 14.10.2015 г. Извършени са промени, приети от Академичния съвет на заседание от 13.10.2016 г. с протокол № 9

Изтеглете документа в PDF формат

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
 • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
 • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
 • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
 • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ