ЦДЕО | НОРМАТИВНА БАЗА
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
НОРМАТИВНА БАЗА
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Стандарт за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение в Национална спортна академия "Васил Левски"
Настоящият документ съдържа взаимно свързани указания, дефиниции, критерии за оценка и технически изисквания към учебните материали и ресурси, осигуряващи съвместимостта им с Интернет базираната система за дистанционно обучение и възможност на обучаемите за активна самоподготовка;
Снимка: ЦДЕО

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „Стандарт за подготовка и атестиране на учебни материали и ресурси за дистанционна форма на обучение” - документ, съдържащ взаимно свързани указания, дефиниции, критерии за оценка и технически изисквания към учебните материали и ресурси, осигуряващи съвместимостта им с Интернет базираната система за дистанционно обучение и възможност на обучаемите за активна самоподготовка;
2. Хипертекст – електронно представен стандартен текст, разпространяван на електронен носител или посредством Интернет базираната система за дистанционно обучение, при който части от него, изображения, звук или мултимедия могат да съдържат връзка (хипервръзка) към друга информация в самия документ (раздел, забележка, изображение, видео и/или аудио клип) или към обект извън него (файл, приложен софтуер, и др);
3. Хипервръзка – част от хипертекст, който препраща обучаемия към друг елемент в самия документ (раздел, забележка, изображение, видео и/или аудио клип) или към обект извън него (файл, приложен софтуер, URL и др);
4. Презентация – поредица от логически свързани слайд базирани страници, разработени с Power Point и съхранени в общ файл;
5. Мултимедия – приложен софтуер за съчетаване на звук, анимация, видео и други типове медия, предоставящо среда за обучение и възможност за интерактивен контрол (Flash Player);
6. Аудио файл – организиран ресурс за съхранение на звукови данни в компютърен файл;
7. Видео файл – организиран ресурс за съхранение на визуална, звукова и друга информация в компютърен файл;
8. Файлова система – организацията, съхранението и именуването на файловете върху електронен носител или в Интернет базираната система за дистанционно обучение


ІI. УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ

1. УЧЕБНИ РЕСУРСИ
1.1.
Учебните ресурси представляват съвкупността от всички учебни материали, осигуряващи на обучаемите възможност за активна самоподготовка в дистанционна форма на обучение, по смисъла на „Наредба за организиране на дистанционна форма на обучение в национална спортна академия „Васил Левски””;
1.2.
Учебните ресурси се съхраняват:
1.2.1.
На хартиен или електронен носител, магнитни и оптични дискове, аудио и видео средства;
1.2.2.
Във файловата система на виртуалната платформа за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”


2. УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
2.1.
Учебните материали представляват планирано учебно съдържание, разделено на отделни логически свързани части.
2.2.
Учебни материали са:
2.2.1. Електронен учебник;
2.2.2. Електронен тест;
2.2.3. Видеоматериал;
2.2.4. Аудиоматериал;
2.2.5. Презентация.
2.3. Електронен учебник
2.3.1. Електронният учебник се съхранява на електронен носител и/или във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА „Васил Левски”, чрез използване на нейните интерактивни възможности;
2.3.2. Задължителни елементи на електронния учебник във виртуалната система за дистанционно обучение са:
2.3.2.1.Заглавие, Автор, Съавтор, Права за използване;
2.3.3. Във виртуалната система за дистанционно обучение електронният учебник е структурно разделен на уроци и раздели;
2.3.4. Задължителни структурни елементи на уроците са:
2.3.4.1. Заглавие на урок
2.3.4.2. Въведение – включва образователни цели и резултати, които ще бъдат постигнати след усвояване на лекционния материал;
2.3.4.3. Заглавие на раздел
2.3.4.4. Изложение – логически структуриран текст, съпроводен с интерактивни материали, примери, факти и др. Основните акценти в текста следва да бъдат маркирани по подходящ начин;
2.3.4.5. Обобщение – изводи, заключения и резюме на основните акценти от темата;
2.3.4.6. Ключови думи и понятия;
2.3.4.7. Примерен тест за изпит по дисциплината;
2.3.5. Специфични елементи на електронния учебник са:
2.3.5.1. Интерактивни елементи – анимирани изображения, аудио и видео файлове, презентации в подходящ електронен формат;
2.3.5.2. Виртуални елементи – хипертекстове, хипервръзки, връзки към файлове и източници в Интернет мрежата;
2.3.5.3. Графики, таблици и изображения;
2.3.6. Допустимите файлови формати са:
2.3.6.1. Видео файлове – .flv, mp4, webm
2.3.6.2. Аудио файлове – ogg
2.3.6.3. Изображения – jpg, jpeg, gif
2.3.6.4. Текстови файлове – doc, docx, pdf, txt
2.3.6.5. Презентации – ppt, pptx
2.4. Електронен тест
2.4.1. Електронните тестове включват въпроси и задачи, които в логическа последователност обхващат учебния материал.
2.4.2. В началото на теста се поставя инструкция за попълването му с посочване на количеството и типа включени въпроси, времето за решаването им, необходимостта от използване на помощни средства (напр. калкулатори, изчислителни таблици и др.), алгоритъма за оценяване и други указания по преценка на преподавателя;
2.4.3. Оценките от електронните тестове се обявяват автоматично във виртуалната система за дистанционно обучение;
2.5. Видеоматериал
2.5.1. Видео лекция
2.5.1.1. Видео лекцията представлява запис (или редактиран запис) на реално проведена пред студентска аудитория лекция по съответна тема от лекционния курс.
2.5.1.2. Съпътстващи видеозаписа следва да бъдат всички интерактивни материали, използвани по време на лекцията (Power Point, аудио, видео и др.);
2.5.1.3. Видео лекцията трябва да представя ясно действията на преподавателя по време на лекцията, нагледните материали, ако има такива, както и информацията записвана от него на учебната дъска.
2.6. Аудиоматериал
2.6.1. Аудио лекция
2.6.1.1. Аудио лекцията представлява запис (или редактиран запис) на реално проведена пред студентска аудитория лекция по съответна тема от лекционния курс.
2.6.1.2. Съпътстващи аудио записа следва да бъдат всички интерактивни материали, използвани по време на лекцията (Power Point, аудио, видео и др.);
2.6.1.3. Аудио лекцията трябва да представя ясно гласа преподавателя по време на лекцията
2.7. Презентация
2.7.1. Презентацията представлява разработена с Power Point поредица от логически свързани слайдове по съответна тема от лекционния курс.
2.7.2. Съпътстващи презентацията следва да бъдат всички допълнителни материали, използвани в презентацията.


ІII. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКА (ДА/НЕ)
Съдържанието съответства на наименованието на уроците и разделите.  
Електронният учебник е структуриран в подходяща логическа последователност.  
Съдържанието на учебника отразява съвременното състояние на изучаваната учебна дисциплина.  
В електронния учебник са предложени адекватни практически примери  
В съдържанието на учебника са представени аудио и видео материали  
Съдържанието на електронния учебник е онагледено с подходящи фигури, графики и таблици  
Заданията към обучаемите са в съответствие със съдържанието на учебника.  
Към отделните раздели и уроци на учебника са предложени тестови задачи.  
Необходима ли е редакция на електронния учебник
(При необходимост от редакция, моля посочете точките за редакция)
 
Електронният учебник може да бъде предложен за публикация в интернет платформата за дистанционно обучение.  

 

ІV. СРОКОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ

 

1. Крайният срок за изготвянето на учебните материали от водещата катедра е:

  • За ОКС магистър - 30 дни преди започването на зимния семестър и 90 дни преди започването на летния семестър.
  • За ОКС бакалавър - 90 дни преди започването на зимния семестър и 30 дни преди започването на летния семестър.
  • За Център СДК – според сроковете на съответния курс на обучение.


2. Крайният срок за публикуването на учебните материали във виртуалната система за дистанционно обучение на НСА ”Васил Левски” е 10 дни преди започването на семестъра.

Стандартът за подготовка и атестиране на учебните материали и ресурси за дистанционна форма на обучение в НСА „Васил Левски“ е приет на заседание на Академичния съвет с протокол № 32, състояло се на 14.10.2015 г.

 

pdf icn Изтеглете документа в PDF формат

 

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
  • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
  • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
  • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
  • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ