ЦДЕО | Процедури
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
Процедури
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Процедури за възстановяване на инфраструктурата при повреда или срив в системата за дистанционно обучение и при подаване на контестации и оплаквания
Настоящият документ регламентира процедурите за възстановяване на инфраструктурата в центъра за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО) към НСА „Васил Левски”, съгласно Чл.14(4) от „Правилник за устройството и дейността на центъра за дистанционно обучение към НСА „Васил Левски””.
Снимка: ЦДЕО

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Процедурите за възстановяване на инфраструктурата в центъра за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО) към НСА „Васил Левски” при повреда или срив се въвеждат съгласно Чл.14(4) от „Правилник за устройството и дейността на центъра за дистанционно обучение към НСА „Васил Левски””;
1.2. Под инфраструктура, по смисъла на този документ, се разбира съвкупност от технически средства, съоръжения, компютърни мрежи, хардуер, софтуер, бази от данни, комуникации и човешки ресурси, осигуряващи работата на ЦДЕО и интернет базираната система за дистанционно обучение;
1.3. Под техническа инфраструктура, по смисъла на този документ, се разбира съвкупност от електрозахранване, климатизация, сървъри, хардуер и компютърни мрежи, осигуряващи работата на ЦДЕО;
1.4. Под информационна система, по смисъла на този документ, се разбира интернет базираната система за дистанционно обучение, включваща база от данни, системен софтуер и приложен софтуер;
1.5. Целта на настоящият документ е да регламентира:
1.5.1. мерки и действия, осигуряващи работата и поддръжката на техническата инфраструктура;
1.5.2. мерки и действия, осигуряващи работата и поддръжката на информационната система;
1.5.3. мерки и действия за възстановяване на информацията в информационната система при срив или повреда на инфраструктурата в ЦДО;
1.5.4. сроковете за поддръжка на инфраструктурата в ЦДО;

 

2. ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА


2.1. Електрозахранване
2.1.1. За осигуряването на работата и поддръжката на електрозахранването в ЦДЕО следва да бъдат предприети следните действия:
2.1.1.1. Периодични проверки на електро-оборудването – електрически табла, токови защити, непрекъсваеми токозахранващи устройства и др., извършвано от специалист по ел. оборудване в НСА по утвърден график;
2.1.1.2. Периодични проверки на натоварването и баланса на фазите на захранващите кабели и шинните връзки в електрическите табла, извършвано от специалист по ел. оборудване в НСА по утвърден график;
2.1.1.3. Проверка на натоварването и баланса на фазите на захранващите кабели при всяко разместване, превключване, премахване или добавяне на допълнително оборудване;
2.1.1.4. Преконфигуриране на електрозахранването в ЦДЕО при разместване, премахване или добавяне на допълнително оборудване;
2.1.1.5. При възникнала повреда в електрическите инсталации, администраторите или техническите лица, отговорни за поддръжката на техническите средства в ЦДЕО уведомяват незабавно специалистът по ел. оборудване в НСА „Васил Левски”, който да установи причината за повредата и да предприеме необходимите действия по отстраняването й;
2.2. Климатизация на сървърното помещение
2.2.1. За осигуряването на работата и поддръжката на климатизацията в сървърното помещение на ЦДО следва да бъдат предприети следните действия:
2.2.1.1. Периодични проверки на въздушните филтри на климатичното оборудване в сървърното помещение;
2.2.1.2. Периодични проверки и профилактика на климатичното оборудване в сървърното помещение (допълване с фреон, проверка на вентилатори, подмяна на филтри и др.);
2.2.1.3. Осигуряване на мониторинг на параметрите на микроклимата в сървърното помещение – температура и влажност;
2.2.1.4. При повишаване на параметрите на микроклимата над допустимите норми администраторите или техническите лица, отговорни за поддръжката на техническите средства в ЦДЕО уведомяват незабавно специалистът по ел. оборудване в НСА „Васил Левски”, който да предприеме необходимите действия по отстраняването й;
2.3. Сървъри
2.3.1. За осигуряването на работата и поддръжката на сървърите в ЦДЕО, осигуряващи работата на интернет базираната система за дистанционно обучение следва да бъдат предприети следните действия:
2.3.1.1. Администриране на операционните системи (ОС) на сървърите;
2.3.1.2. Администриране на системите за управление на базите от данни (СУБД);
2.3.1.3. Ежедневен контрол на работоспособността на ОС;
2.3.1.4. Ежедневен контрол на работоспособността на СУБД;
2.3.1.5. Оптимизиране на дисковото пространство на сървъра с цел оптималното му използване;
2.3.1.6. При възникване на проблем с работата на сървъра администраторите или техническите лица, отговорни за поддръжката на техническите средства в ЦДЕО уведомяват незабавно специалистите по информационни технологии в НСА „Васил Левски”, които да установят причината за повредата и да предприемат необходимите действия по:
2.3.1.6.1. Възстановяване на работоспособността на ОС в случай на срив;
2.3.1.6.2. Възстановяване на работоспособността на СУБД в случай на срив;
2.3.1.6.3. Отстраняване на хардуерни проблеми в сървърите, включващо и замяна на дефектирали компоненти;
2.4. Компютърни мрежи
2.4.1. За осигуряването на работата и поддръжката на компютърната мрежа в ЦДЕО е необходимо да бъдат предприети следните действия:
2.4.1.1. Мониторинг на преносната среда на всеки 6 месеца;
2.4.1.2. Ежемесечен мониторинг на градивните елементи и мрежовия хардуер;
2.4.1.3. Мониторинг на градивните елементи и мрежовия хардуер след актуализация на ОС;
2.4.1.4. Мониторинг на настройките на мрежовите връзки след актуализация на ОС;
2.4.1.5. При възникване на проблем с компютърната мрежа, администраторите или техническите лица, отговорни за поддръжката на техническите средства в ЦДО уведомяват незабавно специалистите по информационни технологии в НСА „Васил Левски”, които да установят причината за повредата и да предприемат необходимите действия по отстраняването му.
2.5. Хардуер
2.5.1. За осигуряването на работата и поддръжката на хардуерните компоненти от техническата инфраструктурата в ЦДО е необходимо да бъдат предприети следните действия:
2.5.2. При възникване на проблем с хардуерен компонент от техническата инфраструктурата в ЦДО, администраторите или техническите лица, отговорни за поддръжката на техническите средства в ЦДО уведомяват незабавно специалистите по информационни технологии в НСА „Васил Левски", които да установят причината за повредата и да предприемат необходимите действия по:
2.5.2.1. Възстановяване на работоспособността на компонента;
2.5.2.2. Отстраняване на проблема, чрез замяна на дефектиралите хардуерни компоненти;
2.6. Периодичните проверки по възстановяване на техническата инфраструктура се извършват веднъж годишно.

 

3. ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА


3.1. Бази от данни
3.1.1. За осигуряването на работата и поддръжката на базата от данни следва да бъдат предприети следните действия:
3.1.1.1. Архивиране на базата от данни два пъти в денонощието;
3.1.1.2. Копиране и поддържане на базата от данни на втори сървър два пъти в денонощието;
3.1.1.3. Копиране и поддържане на базата от данни на 2 външни цифрови носителя веднъж седмично, като съхранението на същите е на разстояние повече от 500м. от мястото на сървърното помещение;
3.1.1.4. Администриране на наличните бази от данни по установени еталони и модели;
3.1.1.5. Наблюдение за често повтарящи се грешки, които биха могли да доведат до нарушение на работоспособността на базата от данни и тяхното своевременно отстраняване.
3.1.1.6. Периодичен контрол на параметрите и работоспособността на базата от данни.
3.1.1.7. При срив на СУБД системният фирмата, осигуряваща поддръжката на информационната система и уеб базираната система за дистанционно обучение е отговорна за отстраняването на проблема и възстановяването на работоспособността на системата.
3.1.1.8. При установяване на нередности във функционирането на системата, следва да се уведоми Ръководителят на ЦДЕО, който осъществява връзка с фирмата, осигуряваща поддръжката на информационната система и уеб базираната система за дистанционно обучение, чийто екип предприемат необходими действия;
3.2. Приложен и системен софтуер
3.2.1. За осигуряването на работата и поддръжката на приложния и системния софтуер следва да бъдат предприети следните действия:
3.2.1.1. Обновяване на инсталирания системен и специализиран приложен софтуер;
3.2.1.2. Периодично наблюдение и осигуряване на нормално функциониране на специализираните приложни системи и системен софтуер;
3.2.1.3. Администриране на приложен софтуер – поддържане на актуални потребители и други административни функции;
3.2.1.4. Администриране на системния софтуер, съгласно предварително установени модели и добри практики;
3.2.1.5. При възникването на проблем с приложния и системния софтуер, се информира Ръководителят на ЦДЕО, уведомяват се специалистите по информационни технологии в НСА „Васил Левски”, които да предприемат необходимите действия.
3.3. Периодичните проверки по възстановяване на информационната инфраструктура се извършват веднъж годишно.

 

4. ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА КОНТЕСТАЦИИ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СИ ДО ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ


4.1. В случаите, при които контестацията или оплакването се отнася до работоспособността или функционалността на системата за дистанционно обучение, същите се адресират до Ръководителя на Центъра за дистанционно и електронно обучение, който предприема необходимите действия според настоящата система.
4.2. В случаите, при които контестацията или оплакването се отнася до обучението като процес, и тя/то е свързано с взаимоотношенията между обучаеми от една страна и административен персонал, преподаватели и ръководни органи от друга, същите се подават по установения ред за подаване на жалби в НСА „Васил Левски“.

Процедурите за възстановяване на инфраструктурата при повреда или срив в системата за дистанционно обучение и при подаване на контестации и оплаквания е приета на заседание на Ректорския съвет, протокол № 16 / 25.01.2016 г.

Изтеглете документа в PDF формат

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
  • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
  • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
  • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
  • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ