ЦДЕО | Изисквания
Имате въпроси?
гр. София, 1710, кв. Студентски град, НСА "Васил Левски"
E-mail: cdeo@nsa.bg
(+359) 892 299 867
(+359) 02 4014 (393)
Изисквания
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Система за поверителност на информацията в дистанционна форма на обучение
Настоящият документ се отнася до събирането, съхранението, обработката и използването на лични данни и лична информация, свързана с учебния процес в дистанционна форма на обучение (ДФО) в НСА „Васил Левски”.
Снимка: ЦДЕО

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящият документ се отнася до събирането, съхранението, обработката и използването на лични данни и лична информация, свързана с учебния процес в дистанционна форма на обучение (ДФО) в НСА „Васил Левски”.
1.2. Настоящият документ има за цел да регламентира:
1.2.1. съдържанието на личната информация и личните данни, които се събират, обработват и съхраняват за целите на дистанционното обучение в НСА „Васил Левски”;
1.2.2. начинът, по който личната информация и личните данни могат да бъде използвани и предоставяни;
1.3. Терминология
1.3.1. лични данни по смисъла на този документ и съгласно смисъла на Чл.2. от „Закон за защита на личните данни” е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, участник в ДФО, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез:

  • Име, Презиме, Фамилия;
  • ЕГН;
  • Личен Идентификационен Номер (ЛИН);
  • Постоянен адрес;
  • Потребителско име и парола за достъп до интернет базираната система за дистанционно обучение
  • IP адрес.

1.3.2. лична информация по смисъла на този документ е съвкупност от данни отнасящи се до физическо лице, участник в ДФО, които разкриват информация, свързана единствено и само с участието му в учебния процес;
1.3.3. сесия – уникална връзка, осигуряваща възможност за комуникация между сървъра на интернет базираната система за дистанционно обучение и устройство за достъп до нея. Сесята съдържа информация, свързана с времето през което може да бъде осъществена тази комуникация и набор от ресурси, които правят връзката възможна.
1.3.4. бисквитки - малки файлове, които се съхраняват временно на твърдия диск на потребителя (бисквитки, базирани на сесия). Те съществуват само до края на сесията в интернет;
1.3.5. уеб хранилище на браузъра (HTML 5) - дава възможност за съхранение на данни в браузър на дадено устройство. Режимът „локално хранилище“ позволява да се съхранява информация между отделни сесии на браузъра;
1.3.6. сървърен регистрационен файл – файл, който се съхранява на сървъра. Информацията, съхранявана във файла включва: заявка за мрежа, IP адрес, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката и една или повече „бисквитки“, чрез които еднозначно може да бъде идентифициран видът на браузъра, от който се достъпва уеб базираната система за ДО.
1.3.7. трета страна - физическо лице, което се счита за независимо от страните участници в учебния процес, в т.ч. дистанционна и електронна форма на обучение в НСА ”Васил Левски”;
1.3.8. достъпност – осигуряване на достъпност и използваемост на информацията в интернет базираната система за дистанционно обучение при поискване от упълномощени лица;
1.3.9. поверителност – по смисъла на този документ е качеството с което личните данните в платформата за ДО не са достъпни или откриваеми от неупълномощени лица, обекти или процеси.


2. ЛИЧНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ


2.1. Личните и допълнителните данни, събирани за целите на обучението в дистанционна форма на обучение (ДФО) включват:
2.1.1. Име, Презиме, Фамилия;
2.1.2. Гражданство;
2.1.3. Второ гражданство;
2.1.4. Вид ЕГН;
2.1.5. ЕГН;
2.1.6. Личен Идентификационен Номер (ЛИН);
2.1.7. Дата на раждане;
2.1.8. Пол;
2.1.9. Постоянен адрес:
2.1.9.1. Държава;
2.1.9.2. Населено място;
2.1.9.3. Населено място в чужбина;
2.1.9.4. Адрес;
2.1.9.5. Пощенски код;
2.1.10. Месторождение
2.1.10.1. Държава;
2.1.10.2. Населено място;
2.1.10.3. Населено място в чужбина;
2.1.11. Местоживеене
2.1.11.1. Населено място;
2.1.11.2. Адрес;
2.1.11.3. Пощенски код.
2.1.12. Други данни
2.1.12.1. Домашен телефон;
2.1.12.2. Служебен телефон;
2.1.12.3. Мобилен телефон;
2.1.12.4. Електронна поща
2.2. Данните за достъп до интернет базираната система за дистанционно обучение включват:
2.2.1. Потребителско име;
2.2.2. Парола за достъп;
2.3. При използването на интернет базираната система за ДФО сървърът автоматично събира следната лична информация:
2.3.1. IP адрес;
2.3.2. Датата и времето на посещение на платформата;
2.3.3. Действията, които са извършени в платформата за ДФО;
2.3.4. Браузърът, който е използван;
2.3.5. Видът на операционната система;


3. СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


3.1. Събирането, обработката и използването на лични данни е необходимо за да:
3.1.1. осигури администрирането и провеждането на учебния процес в ДФО;
3.1.2. позволи на участниците в процеса на ДО да използват функционалните възможности на уеб базираната система за дистанционно обучение в НСА „Васил Левски”;
3.1.3. позволи и улесни наблюдението, мониторинга и контрола на учебния процес в ДФО, съгласно приетите: „Система за контрол на качеството в ДО” и „Системата за изпитване и оценяване в ДО”;
3.2. Уеб базираната система за дистанционно обучение използва следните технологични средства за съхранение и обработка на лични данни, по смисъла на т.2 от настоящия документ:
3.2.1. Система за управление на база от данни (СУБД);
3.2.2. Бисквитки;
3.2.3. Уеб хранилище на браузъра.
3.3. Учебните материали, публикувани в уеб базираната платформата за ДО могат да съдържат връзки към други сайтове, свързани с учебния процес;
3.4. Събирането, съхранението и обработката на лични данни, по смисъла на т.3.3, не се отнася до уебсайтове на трети лица, към които могат да бъдат пренасочени обучаемите и/или други участници в учебния процес;


4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ


4.1. Центърът за дистанционно и електронно обучение (ЦДЕО) осъществява технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантира сигурността на личните данни, съгласно приетите „Процедури за осигуряване на сигурността на информацията в интернет базираната системата за дистанционно обучение в НСА „Васил Левски””;
4.2. Достъпът до лични данни е ограничен само до служители на НСА, които са определени и имат право на достъп такъв вид информация;
4.3. Спазването на условията за защита на личните данни е регламентирано в декларация за конфиденциалност и в длъжностните характеристики на служители и преподаватели;
4.4. Съхранението и обработката на лични данни се извършва единствено за целите на обучението в дистанционна форма, доколкото то не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят тези данни;
4.5. Достъпът, съхранението и обработката на лична информация се извършва единствено за целите на обучението в дистанционна форма;
4.6. ЦДЕО предприема физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите за ДФО, в т.ч. и до уеб базираната система за дистанционно обучение;
4.7. Личните данни не могат да бъдат използвани за никакви други цели, освен за посочените в настоящия документ и/или приетите нормативни документи в НСА „Васил Левски”;
4.8. Субектите на данни имат право на достъп до своите лични данни и информация по смисъла на този документ;


5. РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


5.1. Във връзка с процеса на обучение в дистанционна форма на обучение
5.1.1. ЦДЕО си запазва правото да предоставя лична информация, под формата на справки и/или друга форма за целите на обучението, научноизследователски цели и администрирането на обучаемите в ДФО;
5.1.2. В уеб базираната платформа за дистанционно обучение достъп до лична информация имат лицата, определени в приетите „Процедури за осигуряване на сигурността на информацията в интернет базираната системата за дистанционно обучение в НСА „Васил Левски””
5.2. По причини от правен характер:
5.2.1. ЦДЕО си запазва правото да споделя лична информация, в случай че са налице достатъчно основания за:
5.2.1.1. спазване на приложимо законодателство, наредба, процедура или влязло в сила държавно изискване;
5.2.1.2. прилагане на нормативни документи на НСА „Васил Левски”, отнасящи се до провеждането и администрирането на учебния процес
5.2.1.3. проверка на потенциални нарушения;
5.2.1.4. разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;
5.2.1.5. предприемане на мерки за защита, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и „Закон за защита на личните данни”.


6. ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ДФО


6.1. ЦДЕО си запазва правото да променя и обновява настоящия документ по всяко време, като публикува обновения вариант на документа на уеб страницата на НСА „Васил Левски”, възможно най-скоро, след направените промени;

Системата за поверителност на информацията в дистанционна форма на обучение е приета на заседание на Академичния съвет с протокол № 1/ 20.01.2016 г.

 

Изтеглете документа в PDF формат

АВТОР: Огнян Миладинов
ГАЛЕРИЯ
коментари
условия за публикуване на коментари!
  • ЦДЕО не носи отговорност за мненията, изказани в сайта;
  • Няма да бъде толерирано публикуването на коментари, съдържащи: груби и обидни изрази, независимо срещу кого са насочени, конфликтни и провокативни реплики, манипулация, явна или скрита реклама;
  • ЦДЕО запазва правото си да заличава коментари, които оцени, като некоректни или ненужни;
  • Коментарите НЕ са начин за контакт с екипа на ЦДЕО. Моля, използвайте за целта формата за контакти.
добавете вашия коментар
Не съм робот
mCAPTCHA
Изберете всички изображения, които показват спорт
вижте коментарите (0)
АКЦЕНТИ